Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Herby z siedzibą w Herbach
http://herby.bipgmina.pl

Zarządzenie Nr SO.0050.4.2012 z dn.06.02.2012 r. w spr. realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Herby w 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr SO.0050.4.2012

WÓJTA GMINY HERBY – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY HERBY

z dnia 06 lutego 2012 roku.

 

w sprawie:  realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie

Herby w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241 poz. 2416 ze zm.), § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) oraz wytycznych Starosty Lublinieckiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie lublinieckim w 2012 roku zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne Wójta Gminy – Szefa Obrony Cywilnej do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wprowadza się kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie gminy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 lutego 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr SO.0050.4.2012

Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Herby z dnia 06 lutego 2012 r.

 

 

W Y T Y C Z N E

WÓJTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY HERBY

 

I. CEL I ZAMIAR DZIAŁANIA W ROKU 2012.

 

A/ Celem działania w 2012 r. jest:

 

1. W zakresie planowana cywilnego i szkolenia:

1) aktualizacja dokumentacji planistycznej oraz dostosowanie jej do zmian wynikających z zaleceń Starosty oraz organizacja kwestii rozwiązań systemowych nie występujących do tej pory w ramach funkcjonowania Wójta w zakresie zarządzania kryzysowego,

2) koordynacja i zabezpieczenie organizacyjne kwestii szkoleniowych realizowanych przez Wójta z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

2. W zakresie obrony cywilnej:

1) doskonalenie mechanizmów systemu ochrony ludności w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym zakresie ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, współdziałania podmiotów realizujących zadania ochrony ludności w czasie pokoju, a także dążenie do zapewnienia warunków realizacji zadań w sytuacjach katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2) utrzymanie w stałej gotowości do prowadzenia działań ratunkowych elementów obrony cywilnej,

3) przygotowanie systemu wykrywania i alarmowania ludności oraz monitorowanie zagrożeń,

4) doskonalenie współpracy z Siłami Zbrojnymi RP na rzecz obrony ludności,

5) upowszechnianie zadań obrony cywilnej poprzez systematyczne szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony,

6) doskonalenie współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi w odniesieniu do zadań z zakresu ochrony ludności w tym obrony cywilnej.

 

3. W zakresie zarządzania kryzysowego – usprawnienie systemu informowania o zdarzeniach kryzysowych na terenie gminy.

 

B/ Zamiar działania:

1.W zakresie planowania cywilnego i szkolenia:

1) wdrożenie procedur nowego gminnego planu zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z jednostkami administracji publicznej i samorządowej,

2) zabezpieczenie organizacyjne działalności szkoleniowej prowadzonej przez osobę odpowiedzialną.

2.W zakresie obrony cywilnej:

1) opracowanie planów obrony cywilnej na szczeblu gminy,

2) przeprowadzenie wybrakowania i utylizacji części sprzętu obrony cywilnej.

3.W zakresie zarządzania kryzysowego - nadzór merytoryczny nad pracą gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.

 

II. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE:

 

1. organizacyjnym i normatywno – prawnym:

 • określić kierunki działania w dziedzinie obrony cywilnej w gminie Herby
 • doskonalić procedury współpracy administracji rządowej i samorządowej z podmiotami przewidzianymi do realizacji zadań ochrony ludności i obrony cywilnej,
 • kontynuować współpracę z organami wojskowymi na rzecz realizacji zadań obrony cywilnej,
 • dokonać aktualizacji wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych przewidzianych do prowadzenia działań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
 • realizowanie wydatków finansowych zgodnie z limitami oraz planem finansowym w sposób celowy i oszczędny zgodnie z: · ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); · ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) · ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 – ze zm.).

2. planowania i ratownictwa:

 • kontynuować proces związany z planowaniem obronnym z uwzględnieniem korelacji tego procesu z innymi planami obejmującymi sferę ochrony ludności.
 • Dokonać aktualizacji oceny zagrożeń
 • Doskonalić i aktualizować plany ewakuacji ludności,
 • Opracować ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w gminie Herby za 2011 rok według wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w województwach.

3. wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

 • Doskonalić gminne systemy wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • Utrzymywać w stałej sprawności system alarmowania ludności oraz doskonalić system zarządzania,
 • Prowadzić stały monitoring potencjalnych zagrożeń na terenie gminy,
 • Wprowadzić do użytkowania zarządzenie nr 419 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad działania sytemu wykrywania i alarmowania.

4. szkolenia:

 • Realizować proces szkolenia zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
 • Zapewnić przeszkolenie nowego personelu, których stanowisko wymaga wiedzy specjalistycznej,

5. zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

 • Kontynuować racjonalną gospodarkę sprzętem obrony cywilnej, a także pozyskiwanie sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w ramach przydzielonych limitów finansowych,
 • Utrzymywać sprzęt obrony cywilnej w pełnej sprawności technicznej poprzez prowadzenie konserwacji, napraw, remontów i legalizacji.
 • Prowadzić stałą ewidencję sprzętu obrony cywilnej,

6. bezpieczeństwa i porządku publicznego:

 • Propagowanie problematyki ochrony przeciwpożarowej, udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz obrony cywilnej,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na organizowanych festynach, zabawach organizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SO.0050.4.2012

Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

Herby z dnia 06 lutego 2012 r.

 

 

 

 

 

 „ZATWIERDZAM”

WÓJT GMINY – SZEF OBRONY CYWILNEJ

 

....................................................................

 

 

 

 

 

 

KALENDARZOWY

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I OBRONY CYWILNEJ

NA TERENIE GMINY HERBY W 2012 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

TERMINY REALIZACJI

UWAGI

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

 

I. Obrona cywilna

1. Opracowanie Wytycznych Wójta Gminy Herby do wykonania nowych Planów Obrony Cywilnej

x

 

 

 

Województwo opracowuje wytyczne dla powiatów, Powiat dla gmin, gminy dla podmiotów gospodarczych i jednostek realizujących zadania obrony cywilnej

2. Sporządzenie nowego Planu Obrony Cywilnej

 

 

 

x

 

3. Wdrożenie zarządzenia nr 419 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania

x

 

 

 

 

4. Opracowanie wytycznych w sprawie ewidencjonowania FOC i wdrożenie jej do wykorzystania w gminie i podmiotach

x

 

 

 

Powiaty wprowadzają wytyczne do użytkowania w powiatach i gminach. Gminy do użytkowania w gminach oraz podmiotach na bazie których funkcjonują FOC.

5. Weryfikacja istniejących FOC w oparciu o Wytyczne oraz ustalenia dokonane z powiatami, gminami

 

 

x

x

 

6. Aktualizacja „Dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych

Na bieżąco

 

7. Bieżąca analiza występujących i potencjalnych zagrożeń oraz doskonalenie metod ich rozpoznawania 

Cały rok

 

8. Tworzenie i aktualizacja kart informacyjnych z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego i umieszczanie ich w BIP.

Na bieżąco

 

9. Doskonalenie struktur oraz zasad funkcjonowania formacji obrony cywilnej i ich wyposażenia głównie pod kątem zagrożeń czasu pokoju z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń występujących w swoim terenie

Na bieżąco

Każdy z wykonawców w zakresie powołanych FOC

10. Redagowanie i umieszczanie w BIP ostrzeżeń, poradników, instrukcji, komunikatów i innych informacji z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego

Na bieżąco

 

11. Opracowanie wniosków na medale „Za zasługi dla Obronności Kraju”

x

 

 

 

 

II. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1. Bieżąca aktualizacja planu zarządzania kryzysowego

Wg potrzeb

 

2. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania

x

x

x

x

 

3. Doskonalenie systemu wczesnego ostrzegania w gminie Herby

x

x

x

x

 

4. Utrzymanie i rozwój systemów technicznych na potrzeby systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania

x

x

x

x

 

a) Wojewódzki test systemu syren alarmowych

 

 

 

25.10.2012

 

5. Szkolenie dla służby dyżurnej PCZK – z zakresu zarządzania kryzysowego

Wg potrzeb

 

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1. Współdziałanie z podmiotami mającymi wpływ na realizację bieżących zadań związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa.

Na bieżąco

 

2. Uzgodnienie i ustalanie w zarządzeniu Wojewody miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Na bieżąco

Na podstawie analizy interwencji pirotechnicznych

IV. SZKOLENIA

1. Szkolenia realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1.1.  Szkolenie starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów

Wg oddzielnego planu

 

1.2. Osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w urzędach administracji szczebla powiatowego i gminnego

Wg oddzielnego planu

 

1.3. Komendantów formacji OC

Wg oddzielnego planu

 

1.4. Ludności z zakresu powszechnej samoobrony

Na bieżąco

 

2. Szkolenia realizowane przez szefów obrony cywilnej powiatów i gmin

2.1. Kierowników zakładów pracy, osób zatrudnionych w zakładach pracy wykonujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

Wg własnego planu

 

2.2. Dyrektorów i kierowników placówek oświatowych

 

Wg własnego planu

 

V. ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

1. Uzupełnianie poprzez zakupy – stosownie do potrzeb i posiadanych możliwości finansowych – sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do  wykonania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń występujących na terenie gminy.

 

 

 

 

W ramach zaplanowanych w budżecie na ten cel środków – zgodnie z harmonogramem zakupów

2. Aktualizacja ewidencji według stanu posiadania na dzień 31-12-2011r. sprzętu i wyposażenia OC w magazynach

x

 

 

 

 

3. Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31-12-2011r. 

x

x

 

 

 

4. Aktualizacja należności sprzętu obrony cywilnej na potrzeby realizacji zadań przez formacje OC

 

x

 

 

 

5. Przeprowadzenie przekwalifikowania i wybrakowania sprzętu OC w magazynach gminnych i zakładowych

 

 

x

x

Zasady zostaną przekazane pismem WBiZK ŚUW

VI. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

1. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego

 

x

 

 

 

2. Aktualizacja procedur planu operacyjnego ochrony przed powodzią (planu zarządzania kryzysowego ) w zakresie:

- osłony hydrologiczno – meteorologicznej

- prowadzenia akcji przeciwpowodziowej

 

x

 

 

 

VII. NADZÓR I KONTROLA

Gminy opracowują własne plany kontroli w stosunku do podmiotów realizujących zadania obrony cywilnej

VIII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Opracowanie sprawozdania pt. Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej w województwie”

x

 

 

 

 

2. Aktualizacja „Bazy Szefa OC – ARCUS 2005”

Na bieżąco

 

3. Sprawozdanie z zakresu wykorzystania limitów finansowych

Do 5 dnia po zakończeniu każdego kwartału

 

4. Wniosek o dotację na realizację zadań w 2012r.

 

Do

15.03.2012r.