Uchwały Rady Gminy

Uchwała nr XXIII/414/09 RG Herby z dn.29.04.09 r. w spr. zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni w Herbach

 

Uchwała Nr XXIII/414/09

Rady Gminy Herby

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie:  zaciągnięcia kredytu na finansowanie inwestycji polegającej na budowie     

                     krytej pływalni w Herbach

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm./ oraz na podstawie art.82 ust.1 pkt.2 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

 

Rada Gminy

uchwala:

 

§ 1

 

Zaciągnąć  kredyt  w wysokości 5.300.000 zł (pięćmilionówtrzystatysiecyzłotych)  na budowę

krytej pływalni w Herbach.

 

Kredyt  zaciągnięty będzie w dwóch transzach:

I transza 2009 rok    -     2.500.000 zł

II transza 2010 rok   -     2.800.000 zł  

 

§ 2

 

Bank, w którym zostanie zaciągnięty kredyt zostanie wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy

o zamówieniach publicznych.

 

§ 3

 

Splata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy w latach 2011-2015

z uwzględnieniem rat w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę:

 

2011 r.              -        1.060.000

2012 r.              -        1.060.000

            2013 r.              -        1.060.000

            2014 r.              -        1.060.000

            2015 r.              -        1.060.000

 

§ 4

 

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

                                                          

§ 5

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytu na warunkach określonych

w niniejszej uchwale.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Aleksandra Ożarowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2009 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 969
08 maja 2009 10:20 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::