Referat Organizacyjny

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu
2. Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu
3. Zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad funkcjonowaniem referatów
i samodzielnych stanowisk
4. Sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie
5. Przekazywanie właściwym referatom spraw oraz koordynowanie zadań wynikających
z podjętych uchwał Rady Gminy i Zarządu Gminy
6. Kontrola działalności referatów i samodzielnych stanowisk
7. Zapewnienie sprawnej obsługi interesantów
8. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
9. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
10. Prowadzenie kancelarii i archiwum
11. Prowadzenie spraw skarg i wniosków
12. Prowadzenie spraw organów gminy i komisji w tym:
- obsługa techniczno-organizacyjna posiedzeń Rady Gminy, Zarządu Gminy i Komisji Rady
- przygotowywanie posiedzeń organów gminy
- przygotowywanie materiałów dla radnych
- sporządzanie protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji Rady
- prowadzenie rejestru uchwał
- prowadzenie rejestru prawa miejscowego
- przedkładanie uchwał Rady i Zarządu organom nadzoru
13. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do rad gminy, parlamentu, prezydentury, rad sołeckich, referendum
14. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru, współpracy z jednostkami organizacyjnymi:
wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu
15. Nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu oświaty w tym w związku z:
- zakładaniem i prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli (zespołu)
- organizacją konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola (zespołu)
- zatwierdzaniem projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli
16. Nadzór nad prowadzeniem spraw przeciwdziałania alkoholizmowi
17. Prowadzenie spraw w zakresie zwalczania chorób zakażnych w tym:
- pokrywanie kosztów przekazu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji, kosztów przejazdu do zakładu społecznego służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub badaniu
18.Prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i administrowania
bezpieczeństwem informacji

Stanowiska

Kierownik Referatu-Sekretarz Gminy

Inspektor d/s obsługi Rady Gminy

Inspektor d/s obsługi kancelarii Wójta

Inspektor ds.oświaty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3600
08 listopada 2019 09:46 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds.oświaty.
02 kwietnia 2014 14:40 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie stanowiska: Inspektor d/s obsługi kancelarii Wójta.
02 kwietnia 2014 14:39 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie stanowiska: Inspektor d/s obsługi Rady Gminy.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::