Informacja o środowisku

Wybierz rok

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot.„Budowy budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej na głębokiej ściółce na 1080 stanowisk produkcyjnych (113,4 DJP) z pomieszczeniami gospodarczymi i płytą obornikową

Nr VI 7624/ 2-5 /2009 Herby, dnia 03.09.2009r. Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt 2, art....

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Herby, dnia 27.07.2009r . Nr 7624/ 2-4 /2009 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami ) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej w budowie oraz rozbudowie hali dla potrzeb rozbudowy instalacji IPPC i obiektów związanych, modernizacja istniejących procesów technologicznych na terenie firmy „YAWAL” S.A przy ul. Lubliniecka 36”.

Nr 7624/1-7/2009 Herby, dnia 01.07.2009r OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Herby o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie dot.przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Lisowie.”

Wójt Gminy Herby Nr 7624/ 1-7/08/2009 Herby, dnia 24.04.2009r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 1 ustawy z dnia...