Aktualności

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 13 marca 2013 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31

                                                                                              Herby, dnia  04 marca 2013r.

Nr OR.0002.1.2013                                                             

                                        

 

                                                                                  Pan/Pani

                                                                                                                                                                                                                               Mieszkańcy Gminy Herby

 

Zapraszam do wzięcia udziału w XXIII Sesji Rady Gminy Herby w dniu 13 marca 2013r. (środa) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji
 6. Interpelacje składane przez radnych pisemnie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Herbach
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Herbach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby obejmującej obszar w miejscowości Herby położony między ulicami: Nową i Katowicką
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby obejmującej obszar w miejscowości Lisów położony między ulicami: Szkolną i Sportową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby obejmującej obszar w miejscowości Mochała położony przy ul. Droniowickiej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości w Gminie Herby w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Herby oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Herby na lata 2013-2032.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 21. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.
 22. Zapytania i sprawy różne.
 23. Odpowiedzi na zapytania.
 24. Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
 25. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                               Józef Kozielski                                                                                                                              

                                                                                                   

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2013 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 664
08 marca 2013 08:11 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
07 marca 2013 13:39 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::