Aktualności

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 24 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31

   

 

 

                                                                                     Herby, dnia 17 kwietnia 2013r.

Nr OR.0002.2.2013              

 

                                              

                                                                                  Pan/Pani

                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                

                                                                                  Mieszkańcy Gminy Herby

 

 

Zapraszam na  XXIV Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 24 kwietnia  2013r. (środa) o godz. 1300 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu za rok 2012.
 5. Informacja  Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Herby.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym, analiza wniosków komisji.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach  i ocena zasobów za rok 2012.
 9. Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
 14. Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Herby.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości na terenie Gminy Herby w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Herby w 2013 roku.
 20. Informacja w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości
 21. Zapytania i sprawy różne.
 22. Odpowiedzi na zapytania.
 23. Sprawy organizacyjne,  komunikaty i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

                  

            Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                                    Józef Kozielski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2013 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 618
18 kwietnia 2013 11:55 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
18 kwietnia 2013 11:54 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
18 kwietnia 2013 09:12 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::