Aktualności

Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień 16 lipca 2015 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31

Herby, dnia 07 lipca 2015 r.


Nr OR.0002.4.2015      

                            Pan/Pani
                            
                            Mieszkańcy Gminy Herby  

                                                
Zapraszam na VII Sesję Rady Gminy Herby zwołaną na dzień  16 lipca 2015 r. (czwartek) o godz.  1530 w sali Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach, ul. Lubliniecka 31, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności  w okresie  międzysesyjnym.
5.    Interpelacje składane przez radnych pisemnie.
6.    Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Herby i określenia granic obwodów tych szkół.
Przerwa - posiedzenie Komisji BRGOiR, zaopiniowanie projektów uchwał.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentu pod nazwą Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk 2015-2022”, poprzedzonego badaniami społecznymi, zakończonego procedurą oceny oddziaływania na środowisko i konsultacjami społecznymi.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Herbach.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Herbach”
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w Lisowie”
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Lisowie”
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lisowie”
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby.
18.    Zapytania i sprawy różne.
19.    Odpowiedzi na zapytania.
20.    Sprawy organizacyjne, komunikaty i informacje.
21.    Zakończenie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

                                    Przewodniczący Rady
                                         Józef Kozielski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2015 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 491
09 lipca 2015 11:25 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zaproszenie_vii_bip.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2015 10:34 (Mariola Pyrkosz) - Usunięcie załącznika [nowy_dokument_tekstowy.txt] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2015 10:28 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [nowy_dokument_tekstowy.txt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::