Komunikaty

Komunikat Nazcelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu oraz treść ustawy

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu

dotyczący ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W dniu 11 kwietnia 2008 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zmiana opublikowana została w Dz.U. Nr 74, poz. 444), która weszła w życie z dniem 1 maja 2008r.

Ustawa zawiera zmiany dostosowujące przepisy o podatku od towarów i usług do przepisów Unii Europejskiej, wynikające z zakończenia okresu przejściowego, który umożliwiał stosowanie stawki podatku 3% na niektóre usługi oraz na środki produkcji dla rolnictwa, m.in. na nawozy i środki ochrony roślin.

Od dnia 1 maja 2008r. m.in. usługi związane z leśnictwem, rolnictwem i rybołówstwem oraz niektóre środki produkcji dla rolnictwa podlegają opodatkowaniu stawką 7%.

Jednocześnie, w związku ze wzrostem stawek podatku na środki produkcji dla rolnictwa, ustawą z dnia 11 kwietnia 2008r. podwyższono stawkę zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5% do 6%. Podwyżka stawki do 6% zrekompensuje podwyżkę podatku na środki produkcji dla rolnictwa.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008r. zawiera także przepisy przejściowe, umożliwiające stosowanie stawki podatku 3% na dostawy produktów spożywczych do końca 2010r.

Wykaz towarów opodatkowanych po dniu 30 kwietnia 2008r. stawką podatku w wysokości 3%, zawiera nowy załącznik do ustawy z dnia 11 kwietnia 2008r.

treść ustawy:

 

USTAWA

 

z dnia 11 kwietnia 2008 r.

 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008 r.)
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w art. 41 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru podatku w imporcie określi, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).";

  2)   w art. 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.".

 

Art. 2. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie określi, w drodze rozporządzenia, wykaz towarów wymienionych w załączniku do ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

 

______

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029 oraz z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382.

 

ZAŁĄCZNIK  

 

WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 3 %

 

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

ex 01.11

Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem:

1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),

2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7),

3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),

4) ziół suszonych sortowanych całych,

5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.(PKWiU ex 01.11.9)

2

01.12

Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie

3

01.13.1

Winogrona

4

ex 01.13.23

Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)

5

01.13.24-00.10

Orzechy laskowe

6

01.13.24-00.20

Orzechy włoskie

7

ex 01.13.40-00.90

Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych

8

ex 01.2

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:

1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej,

2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9,

3) kokonów jedwabników, nadających się do motania (PKWiU 01.25.24),

4) wosków owadzich i spermacetów (PKWiU 01.25.25),

5) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych

9

ex 01.25.10

Króliki, pszczoły, jedwabniki

10

05

Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)

11

15.11.1

Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów

12

ex 15.11.3

Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

13

ex 15.11.4

Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń

14

15.12.1

Mięso i podroby jadalne pozostałe (w tym drobiowe i królicze),

15

ex 15.13.13-00.10

Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne

16

ex 15.20

Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4,

-12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20,

-14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90,

-17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

17

ex 15.20.17

Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych

18

ex 15.33.30-00.22

Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw

19

15.33.30-00.3

Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)

20

15.33.30-00.80

Żołędzie i kasztany

21

ex 15.33.30-00.90

Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe

22

15.41.11

Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)

23

15.42.13-30

Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.

24

15.51.11

Mleko płynne przetworzone

25

15.61.33-33.16

Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie

26

15.61.33-33.26

Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie

27

15.61.33-33.32

Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane

28

15.61.33-33.34

Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie

29

15.61.33-33.42

Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane

30

15.61.33-33.44

Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie

31

15.61.33-33.51

Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane

32

15.61.33-33.54

Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie

33

15.61.33-33.94

Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie

34

15.61.50-10.20

Śruty kukurydziane

35

15.61.50-30.20

Śruty ryżowe

36

15.61.50-50.20

Śruta pszenna

37

15.61.50-90.2

Śruty zbóż

38

ex 15.61.50-90.40

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych

39

15.61.50-10.10

Otręby paszowe kukurydziane

40

15.61.50-30.10

Otręby paszowe ryżowe

41

15.61.50-50.10

Otręby paszowe pszenne

42

15.61.50-90.1

Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy

43

15.7

Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)

44

15.89.12

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek

45

24.14.64-50

Podpuszczka i jej koncentraty

46

24.62.10-20.20

Albumina mleka

 

Objaśnienia:

 

1)   ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2)   Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu dostawy towarów zwolnionych od podatku albo opodatkowanych stawką 0 %.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2008 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3456
14 maja 2008 09:44 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::