Podatki i opłaty lokalne

Uchwała nr XXVIII/522/09 Rady Gminy Herby z dn.21.10.09 r. w spr.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Uchwała Nr XXVIII / 522/09
Rady Gminy Herby

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 


               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych* 1 (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847oraz z 2008r.Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz. 730 i nr 223 poz.1463 oraz z 2009 Nr 56 poz. 458) zarządza się co następuje:
                                                      

                                                                     § 1

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Herby:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                    588,-zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                         756,-zł
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                                                                               912,-zł
d/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                               756,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                            912,-zł
e/ od nie mniej niż 15 ton – o liczbie osi - dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                               936,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                          1350,-zł
f/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 21 ton – o liczbie osi - trzy
- zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                                  972,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           1176,-zł
g/ od nie mniej niż 21 ton – o liczbie osi – trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                              1176,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           1704,-zł
h/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton – o liczbie osi – cztery i więcej
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                                984,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           1476,-zł
i/ od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 29 ton – o liczbie osi – cztery i więcej
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                              1128,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           1788,-zł
j/ od nie mniej niż 29 ton – o liczbie osi – cztery i więcej
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                              1788,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           2550,-zł
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony do poniżej 12 ton                                                                                                  1056,-zł
b/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton – o liczbie osi - dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                              1116,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           1320,-zł
c/ od nie mniej niż 31 ton – o liczbie osi - dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                              1524,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           1974,-zł
d/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton – o liczbie osi - trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                              1344,-zł
- z innym systemem zawieszenia                                                                                                1860,-zł
e/ od nie mniej niż 40 ton – o liczbie osi - trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                              1860,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                           2580,-zł
3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a/ od 7 ton do poniżej 12 ton                                                                                                         252,-zł
b/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton – o liczbie osi – jedna  
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                                258,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                             360,-zł
c/ od nie mniej niż 25 ton – o liczbie osi – jedna
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                                360,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                             612,-zł
d/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                                258,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                             348,-zł
e/ od nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 tony – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                               666,zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                            912,-zł
f/ od nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                               912,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                          1398,-zł
g/ od nie mniej niż 38 ton – o liczbie osi – dwie  
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                             1236,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                          1836,-zł
h/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton – o liczbie osi – trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                               732,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych                                                                          1020,-zł
i/ od nie mniej niż 38 ton – o liczbie osi – trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne                                             1020,-zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych                                   1392,-zł

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc                                                                                                                   858,-zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                            1530,-zł

 

                                                               § 2

 

Traci moc uchwała Nr XX/280/ 08 Rady Gminy w Herbach z dnia 14 listopada 2008roku
w sprawie podatku od środków transportowych.


                                                               § 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
                                                               § 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicząca Rady

mgr Aleksandra Ożarowska

 

 

 

 

 *1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992/,
2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999/.
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2009 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 915
21 grudnia 2009 09:14 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::