Podatki i opłaty lokalne

Uchwała nr XXVIII/521/09 Rady Gminy Herby z dn.21.10.09 r. w spr. podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/521/09

Rady Gminy w Herbach

 

z dnia 21 października 2009 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 /, art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych  1 /t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635,
Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz.1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730 i Nr 223 poz. 1463, Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458 / obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. 
nr 52 poz. 742) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Herby:

 

1) od gruntów:

a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni                                                 

b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,04 zł od 1ha powierzchni                                                                                                                                                                                   

c)    pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego    - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni                                                                                                                                                                                                                               

 

2) od budynków lub ich części:

a)    mieszkalnych  - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                            

b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł
    od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                             

c)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   - 9,57 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej                                                                                                                   

d)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej                

e)    letniskowych - 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                              

f)           garaży - 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                               

g)    pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00 zł - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                                                                                                                                               

 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy                   o podatkach i opłatach lokalnych.

   

§ 2

 

1)  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

    

a)       budynki, grunty i budowle stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b)       budynki, grunty i budowle stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,

c)       budynki, grunty lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej wykonywanej przez odpowiednie wyspecjalizowane jednostki.

 

2) Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.              

 

§ 3

       

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

           

§ 4

      

Traci moc uchwała Nr XX/278/08 Rady Gminy w Herbach z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

        

§ 5

         

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

     

 

Przewodnicząca Rady

mgr Aleksandra Ożarowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla     niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/,

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999/.

 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -          z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2009 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1032
27 stycznia 2010 13:47 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
21 grudnia 2009 09:16 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::