Podatki i opłaty lokalne

Uchwała nr XXXVIII/680/10 Rady Gminy Herby z dn.15.09.2010 r. w spr.podatku od nieruchomości.

 

Uchwała Nr XXXVIII/680/10

Rady Gminy w Herbach

 

z dnia 15 września 2010 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /, art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  1 /t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm./ obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z 2010 r. nr  55 poz. 755) uchwala się co następuje:

§ 1

 

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Herby:

 

1) od gruntów:

a)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,                                    

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,                                                                                                                                                                                    

c)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni;                                                                                                                                                                                                                                 

 

2) od budynków lub ich części:

a)   mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                                                                                            

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                                                                                            

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                                                                                   

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,               

e)   letniskowych - 6,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                                                                                             

f)        garaży - 5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,                                                                                              

g)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;                                                                                                                                                                              

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy                   o podatkach i opłatach lokalnych.

   

§ 2

 

1)  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

    

a)     budynki, grunty i budowle stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

b)     budynki, grunty i budowle stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych,

c)     budynki, grunty lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej wykonywanej przez odpowiednie wyspecjalizowane jednostki.

 

2) Zwolnienia, o których mowa w § 2 ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.              

 

§ 3

       

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

           

§ 4

      

Traci moc uchwała Nr XXVIII/521/09 Rady Gminy w Herbach z dnia 21 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

        

§ 5

         

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

     

 

Przewodnicząca Rady

mgr Aleksandra Ożarowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla     niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/,

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999/.

 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie -          z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2010 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1199
24 września 2010 10:45 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
24 września 2010 10:45 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::