Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXII/191/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchom.,leśnego i rolnego.

Uchwała Nr XXII/191/04
Rady Gminy w Herbach

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie: określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: z 2001 r. Nr Dz. U. Nr 142, poz.
1591 z późn.zm./, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn.zm./, art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / tekst jednolity: z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn.zm./ i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z późn.zm./

Rada Gminy w Herbach
uchwala:

§ 1.

Określa się wzory formularzy dla celów wymiaru i poboru:

1/ podatku od nieruchomości stanowiące załączniki do uchwały:
a/ deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1
b/ informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1
c/ załącznik do deklaracji i informacji - dane o nieruchomościach - ZN-1/A
d/ załącznik do deklaracji i informacji - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości - ZN-1/B

2/ podatku rolnego stanowiące załączniki do uchwały:
a/ deklaracja na podatek rolny - DR-1
b/ informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1
c/ załącznik do deklaracji i informacji – dane o nieruchomościach rolnych - ZR-1/A
d/ załącznik do deklaracji i informacji – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w podatku rolnym - ZR-1/B

3/ podatku leśnego stanowiące załączniki do uchwały:
a/ deklaracja na podatek leśny - DL-1
b/ informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1
c/ załącznik do deklaracji i informacji – dane o nieruchomościach leśnych - ZL-1/A
d/ załącznik do deklaracji i informacji – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
leśnym - ZL-1/B

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Tracą moc:
1/ uchwała Nr III/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
podatku od nieruchomości,
2/ uchwała Nr XIII/105/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie
zmiany uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r.
w sprawie podatku od nieruchomości,
3/ uchwała Nr III/12/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
podatku rolnego,
4/ uchwała Nr III/11/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
podatku leśnego,
5/ uchwała Nr XIII/106/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie
zmiany uchwały Nr III/11/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002 roku
w sprawie podatku leśnego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2010 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1238
30 grudnia 2004 14:06 (Administrator) - Dodano załącznik
30 grudnia 2004 14:06 (Administrator) - Dodano załącznik
30 grudnia 2004 14:06 (Administrator) - Dodano załącznik
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::