Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXII/187/Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII/187/04
Rady Gminy w Herbach

z dnia 24 listopada 2004 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203/, art.5 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych * 1 /t.j.z 2002r.Dz.U.Nr 9,poz.84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291 / oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P.Nr 46, poz 794./


Rada Gminy w Herbach
uchwala:

§ 1.


Stawki podatku od nieruchomości od dnia 01.01.2005r. wynoszą:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni 0,60 zł
2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1ha powierzchni 3,52 zł
3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od
1 m2 powierzchni 0,11 zł
4) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni
użytkowej 0,50 zł
5) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 15,60 zł
6) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni
użytkowej 8,37 zł
7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni
użytkowej 2,30 zł
8) od budynków letniskowych lub ich części od 1 m2 powierzchni
użytkowej 6,01 zł
9) od garaży od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,40 zł
10) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,40 zł
11) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia ochrony przeciwpożarowej
wykonywanej przez odpowiednio wyspecjalizowane jednostki,
2) grunty i budynki we władaniu bibliotek,
3) nieruchomości stanowiące własność gminy, nie przekazane w posiadanie zależne albo zarząd innym podmiotom.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr III/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIII/105/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia
2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r.
w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.* 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad
dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
/Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992/,
2./ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999/.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie
- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2004 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 951
30 grudnia 2004 14:09 (Administrator) - Dodano załącznik
08 grudnia 2004 08:17 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::