Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXII/189/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr. wysokości dziennych stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXII/189/04
Rady Gminy w Herbach

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.15 i art.19 pkt 1 lit.”a”i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z 2002r. Dz.U.Nr 9, poz.84 z późn.zm./ oraz pkt 5 lit.a obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz.794/

Rada Gminy w Herbach
uchwala:

§ 1

Ustalić od dnia 01.01.2005r.następujące dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących na targowisku sprzedaży wszelkich towarów z:
a) samochodu ciężarowego, przyczepy i platformy 9,- zł
b) samochodu osobowego, kiosku 5,- zł
c) stoiska zajmującego powierzchnię do 3 m2 5,- zł
i od każdego następnego rozpoczętego 1 m2 powierzchni 1,- zł
d) wozu konnego, ręki, koszów, skrzynki, toreb 3,- zł

§ 2.

Poboru opłaty targowej dokonują w drodze inkasa Sołtysi z wynagrodzeniem 30% od pobranych kwot.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała nr III/15/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.
Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2004 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 925
30 grudnia 2004 14:08 (Administrator) - Dodano załącznik
08 grudnia 2004 08:29 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::