Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXII/190/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.wysokości podatku od posiadania psów

Uchwała Nr XXII/190/04
Rady Gminy w Herbach

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art..42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./, art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz.84 z późn.zm./ oraz
pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M. P. Nr 46, poz. 794/

Rada Gminy w Herbach
uchwala:

§ 1.

Ustalić od dnia 01.01.2005r. stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 10,- zł rocznie:
- od każdego psa w budynku wielorodzinnym,
- od drugiego i każdego następnego psa w nieruchomości,
- od trzeciego i każdego następnego psa w gospodarstwie rolnym.

§ 2.

Podatek płatny jest jednorazowo bez uprzedniego wezwania do dnia 15 maja każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia nabycia psa, u Sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 3.

Poboru podatku od posiadania psów dokonują Sołtysi w drodze inkasa z wynagrodzeniem 30 % od pobranych kwot.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2004 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 831
30 grudnia 2004 14:11 (Administrator) - Dodano załącznik
08 grudnia 2004 08:31 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::