Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXII/192/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.zarządzenia poboru podatku od nieruchom.,leśnego i rolnego w drodze inkasa oraz określ.inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/192/04
Rady Gminy w Herbach

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm./, art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych /tekst jednolity: z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn.zm./, art.6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tekst jednolity: z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz.431 z
późn.zm./ oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym / Dz.U.
Nr 200, poz. 1682 z późn.zm./

Rada Gminy w Herbach
uchwala:

§ 1

1. Zarządzić pobór podatków:
1/ od nieruchomości,
2/ rolnego,
3/ leśnego
w drodze inkasa.
2. Pobór podatków o których mowa w ust. 1, dotyczy należności podatkowych
przypadających od osób fizycznych.

§ 2

Na inkasentów podatków wyznacza się sołtysów.

§ 3

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od pobranych kwot.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Tracą moc:
1/ uchwała Nr III/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
podatku od nieruchomości,
2/ uchwała Nr XIII/105/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie
zmiany uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002 r.
- 2 -

w sprawie podatku od nieruchomości,
3/ uchwała Nr III/12/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
podatku rolnego,
4/ uchwała Nr III/11/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
podatku leśnego,
5/ uchwała Nr XIII/106/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie
zmiany uchwały Nr III/11/02 Rady Gminy w Herbach z dnia 17 grudnia 2002 roku
w sprawie podatku leśnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2004 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 894
08 grudnia 2004 08:26 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::