Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXII/188/04 Rady Gminy Herby z dn.24.11.2004 r. w spr.podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/188/04
Rady Gminy w Herbach

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie podatku od środków transportowych.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust.1, art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142,poz.1591, z 2002 r.
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/, art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych * 1
/t.j. z 2002 r. Dz.U.Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291./ oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. Nr 46, poz . 794/

Rada Gminy w Herbach
uchwala:
§ 1.
Podatek od jednego środka transportowego od dnia 01.01.2005r.wynosi rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 552,- zł
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720,- zł
c/ powyżej 9 ton 864,- zł
d/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 720,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 864,- zł
e/ od nie mniej niż 15 ton – o liczbie osi - dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 888,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1290,- zł
f/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 21 ton – o liczbie osi - trzy
- zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 918,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1122,- zł
g/ od nie mniej niż 21 ton – o liczbie osi - trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1122,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1626,- zł
h/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton – o liczbie osi – cztery i więcej
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 942,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1410,- zł
i/ od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 29 ton – o liczbie osi – cztery i więcej
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1074,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1707,- zł
j/ od nie mniej niż 29 ton – o liczbie osi – cztery i więcej
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1707,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2452,80 zł
- 2 -
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1002,- zł
b/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton – o liczbie osi - dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważe 1068,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1266,- zł
c/ od nie mniej niż 31 ton – o liczbie osi - dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1458,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1937,76 zł
d/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton – o liczbie osi - trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1290,- zł
- z innym systemem zawieszenia 1782,-zł
e/ od nie mniej niż 40 ton – o liczbie osi - trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1782,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2548,65zł


3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą:
a/ od 7 ton i poniżej 12 ton 240,- zł
b/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton – o liczbie osi – jedna
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 246,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 336,- zł
c/ od nie mniej niż 25 ton – o liczbie osi – jedna
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 336,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 582,- zł
d/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 246,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 324,- zł
e/ od nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 tony – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 636,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 879,- zł
f/ od nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 879,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1338,- zł
g/ od nie mniej niż 38 ton – o liczbie osi – dwie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 1188,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1758,- zł
h/ od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton – o liczbie osi – trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 699,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 978,- zł
i/ od nie mniej niż 38 ton – o liczbie osi – trzy
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne 978,- zł
- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 1326,- zł
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.
- 3 -
4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 816,- zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1464,- zł


§ 2.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość
miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania oraz opieki
społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIII/107/03 Rady Gminy w Herbach z dnia 3 grudnia 2003r.
w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4.

. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

*1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1./ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych
zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi /Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992/,
2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz.Urz.
WE L 187 z 20.07.1999/.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
- wydanie specjalne.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2004 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1076
30 grudnia 2004 14:10 (Administrator) - Dodano załącznik
08 grudnia 2004 08:33 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::