Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Herby z dn.25.10.2011 r. w spr. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby.

UCHWAŁA NR X/100/11 Rady Gminy Herby z dnia 25. października 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591...

Stan mienia komunalnego gm. Herby na dzień 31.10.2008 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Herby według stanu na dzień 31 października 2008 r. Gospodarka nieruchomościami 1. W nawiązaniu do informacji o stanie mienia komunalnego z ubiegłego roku informuję, że na koniec października 2007 roku Gmina Herby posiadała 104 ha gruntów stanowiących własność oraz 5,25 ha gruntów...

Zarządzenie nr 271/53/05 Wójta Gminy Herby z dn.03.10.2005 r.w spr.określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ZARZĄDZENIE NR 271/53/05 Wójta Gminy Herby z dnia 03.10.2005 r. w sprawie : określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na podstawie...

Stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2006 r.

Zarządzenie Nr 277/59/05 Wójta Gminy Herby z dnia 24 października 2005 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Herby. Na podstawie art.7 i 8 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu...

Stan mienia komunalnego

ZESTAWIENIE STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HERBY Przewidywany na dzień Na dzień 31.12.2003 31.12.2002 1. Grunty z prawem własności 86,2 ha * 85,4 ha 2. Grunty w wieczystym użytk. 3,0 ha 2,8 ha 3. Budynki mieszkalne 18 szt. 20 szt. 4. Budynki niemieszkalne 25 szt. 22 szt. 5. Budynki szkolne i przedszkolne 8 szt. 8 szt. 6. Obiekty...