Gospodarka komunalna (2003)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała w spr.zmian w Uchwale nr XXXII/243/02 Rady Gminy Herby z dnia 25 lutego 2002r. dotyczącej określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących mienie komunalne.

Rada Gminy Herby 42-284 HERBY ul. Lubliniecka 33 woj. śląskie UCHWAŁA Nr III/18/02 Rady Gminy Herby z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie : zmian w Uchwale nr XXXII/243/02 Rady Gminy Herby z dnia 25 lutego 2002r. dotyczącej określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących mienie...

Uchwała RG w Herbach w spr.zatwierdz.taryfy za wodę pobieraną z wodoc.komunalnego

Rada Gminy Herby 42-284 H E R B Y ul.Lubliniecka 33 woj.śląskie UCHWAŁA NR III /16 /02 Rady Gminy Herby z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie : zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego gminy Herby. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. ) oraz...

Uchwała w spr.wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komun.i urz.cmentarnych + cennik opłat

Uchwała Nr 62/53/99 Zarządu Gminy w Herbach z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Herbach Na podstawie arL30 usUZ pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) Zarząd Gminy u_c h_w a l a : §1. Cennik...

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/247/02 Rady Gminy w Herbach Z dnia 27 marca 2002 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział 1 Postanowienia ogólne §1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1) określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanlizacyjnego - Zakładu Gospodarki Komunalnej...

Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::