Gospodarka komunalna

Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Herby z dn.25.10.2011 r. w spr. zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby.

UCHWAŁA NR X/100/11

Rady Gminy Herby

z dnia 25. października 2011r. 

 

 

 

 

w sprawie:           zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby.

 

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.. 24 ust. 1, 3, 6, 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Herby    

 

u c h w a l a ,    co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić dla Gminy Herby taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Herby stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Taryfy obowiązują przez okres 1 roku od dnia 01. stycznia 2012 do 31. grudnia 2012r

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr XXXIX/693/10 Rady Gminy Herby z dnia 09. listopada 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Herby.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01. stycznia 2012 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Kozielski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2012 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 999
04 stycznia 2012 15:18 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [ceny_za_dostarczana_wode_i_scieki_2012.docx] do dokumentu.
04 stycznia 2012 15:17 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::