Gospodarka komunalna

Uchwała w spr.zmian w Uchwale nr XXXII/243/02 Rady Gminy Herby z dnia 25 lutego 2002r. dotyczącej określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących mienie komunalne.

Rada Gminy Herby
42-284 HERBY
ul. Lubliniecka 33
woj. śląskie

UCHWAŁA Nr III/18/02
Rady Gminy Herby z dnia 17 grudnia 2002r.
w sprawie : zmian w Uchwale nr XXXII/243/02 Rady Gminy Herby z dnia 25 lutego 2002r. dotyczącej określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących mienie komunalne.


Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, póz. 1591 z pozn.zm.) Rada Gminy uchwala:
§1.
W uchwale Rady Gminy Nr XXXu7243/02 z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących mienie komunalne, wprowadza się następującą zmianę:
1). § l pkt 2 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
„2. Za Im2 najmu / dzierżawy powierzchni lokalu użytkowego
a) związanego z prowadzoną działalnością
- produkcyjną 2,56 zł
- handlową 2,56 zł
- handlowo-usługową 2,56 zł
- handlowo-gastronomiczną 1,80 zł
- kulturalną, administracyjną 1,80 zł
- usług telekomunikacyjnych 4,10 zł
b) garaży 2,15 zł

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2003 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1229
21 lipca 2003 15:28 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::