Gospodarka komunalna

Uchwała RG w Herbach w spr.zatwierdz.taryfy za wodę pobieraną z wodoc.komunalnego

Rada Gminy Herby
42-284 H E R B Y
ul.Lubliniecka 33
woj.śląskie
UCHWAŁA NR III /16 /02
Rady Gminy Herby z dnia 17 grudnia 2002r.
w sprawie : zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego gminy Herby.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, póz. 43 z późn. zm.) oraz art.24 pkt l i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, póz. 747) Rada Gminy
uchwala:
§ 1. Ustalić od dnia l stycznia 2003 roku opłatę za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego w wysokości:
1,87 zł/m3 + 7% podatek VAT (0,13 zł), tj. 2,00 zł/m3 brutto dla odbiorców usług:
1. gospodarstw domowych
2. przemysłowych odbiorców usług
3. hurtowych odbiorców usług ( powyżej 5 tyś. m3 / m-c)
§ 2. Ustalić dopłatę dla pierwszej grupy taryfowej , tj. gospodarstwa domowe w wysokości 0,35 zł netto za 1m3. Dopłatę Gmina będzie przekazywać ZGKiM w miesięcznych ratach, po przedstawieniu wykazów ilościowych sprzedanej wody z rozbiciem na grupy taryfowe.
W związku z powyższym cena Im wody dla pierwszej grupy odbiorców wynosi:
1,52 zł/ m3 + 7 % podatek VAT(0,11 zł), tj. 1,63 zł/m3 brutto.
§ 3. Upoważnić Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach do stosowania bonifikaty w wysokości do 10% opłaty określonej w § l uchwały dla hurtowych odbiorców usług.
§ 4. Opłata określona w § l wynika z załączonej kalkulacji stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Herbach.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXDC/226/01 Rady Gminy w Herbach z dnia 28 listopada 2001r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągu komunalnego gminy Herby.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku i podlega rozplakatowaniu w miejscu publicznym.


Przewodniczący Rady
Józef Kozielski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2003 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1391
22 lipca 2003 10:58 (Administrator) - Dodano załącznik
21 lipca 2003 14:44 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::