Gospodarka komunalna

Stan mienia komunalnego

ZESTAWIENIE
STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HERBY


Przewidywany na dzień Na dzień
31.12.2003 31.12.2002

1. Grunty z prawem własności 86,2 ha * 85,4 ha
2. Grunty w wieczystym użytk. 3,0 ha 2,8 ha
3. Budynki mieszkalne 18 szt. 20 szt.
4. Budynki niemieszkalne 25 szt. 22 szt.
5. Budynki szkolne i przedszkolne 8 szt. 8 szt.
6. Obiekty i urządzenia energetyczne 1 szt. 1 szt.
7. Drogi gminne 105,1 km 105,1 km
8. Obiekty sportowe 5 szt. 4 szt.
9. Obiekty służby zdrowia 2 szt. 2 szt.
10. Wodociągi
- sieć 62,3 km 62,2 km
- SUW, 1 szt. 1 szt.
- Hydroforownie 1 szt. 1 szt.
11. Kanalizacje
- sieć sanitarna 71,5 km 59,5 km
- oczyszczalnie ścieków 2 szt. 2 szt.
- deszczowa 18,0 km 17,6 km
12. Ciepłownictwo
- sieć 2,24 km 2,24 km
- kotłownia osiedlowa 1 szt. 1 szt.
13. Obiekty OSP 7 szt. 7 szt.

 Ewidencja gruntów po aktualizacji


Informacja dotycząca zbycia nieruchomości z zasobów mienia komunalnego za okres od 01.01.2003 r do 08.12.2003 r

W obrębie ewidencyjnym Herby zbyto :
dwie działki o łącznej pow. 0,0068 ha pod budowę garaży oraz pięć lokali mieszkalnych .
W obrębie ewidencyjnym Lisów zbyto :
jeden lokal mieszkalny.
W obrębie ewidencyjnym Hadra zbyto :
trzy działki pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 0,3102 ha.


Informacja dotycząca nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego za okres od 01.01.2003 r do dnia 08.12.2003 r

W obrębie ewidencyjnym Lisów nabyto :
Dwie działki o łącznej pow. 0,3137 ha.


Informacja dotycząca przewidywanego zbycia nieruchomości z zasobów mienia komunalnego do dnia 31.12.2003 r


W obrębie ewidencyjnym Herby :
Lokale mieszkalne - 4 szt.
Nieruchomości gruntowe na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych – 1 szt.

W obrębie ewidencyjnym Lisów :
Lokale mieszkalne – 1 szt.
Nieruchomości gruntowe na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych – 1 szt.

W obrębie ewidencyjnym Hadra :
Lokale mieszkalne – 18 szt.


Informacja dotycząca przewidywanego nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego do dnia 31.12.2003 r


Nieruchomość gruntową stanowiącą drogę lokalną w Chwostku.Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Przewidywane dochody na dzień 31 12.2003
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne za lata do 2001-
zaległości wraz z odsetkami 5.002 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.175 zł
- z opłat za trwały zarząd nieruchomości 24.850 zł
- z tytułu czynszów najmu i czynszów dzierżawnych nieruchomości 46.100 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych 92.600 zł
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2004 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1227
07 stycznia 2004 13:20 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::