Gospodarka komunalna

Zarządzenie nr 271/53/05 Wójta Gminy Herby z dn.03.10.2005 r.w spr.określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ZARZĄDZENIE NR 271/53/05
Wójta Gminy Herby
z dnia 03.10.2005 r.


w sprawie : określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Na podstawie art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) , zarządzam co następuje :
§ 1

1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Herby, winni spełniać następujące wymagania:

1) zarejestrowanie działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) przy świadczeniu usług przestrzegać w pełnym zakresie ogólnych zasad prowadzenia działalności w sektorze komunalnym, wraz z ogólnymi zasadami prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, oraz wymagań określonych uchwałą Nr XXXIV/257/2002 Rady Gminy Herby z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Herby z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w trakcie obowiązywania zezwolenia, a po uchwaleniu gminnego planu gospodarki odpadami gospodarować odpadami zgodnie z tym planem,

3) posiadać i udokumentować dostateczną ilość sił i środków technicznych umożliwiających płynną realizację usługi z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w uchwale wymienionej w pkt. 2),

4) środki techniczne użyte do realizacji usługi muszą być sprawne technicznie, estetyczne i oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację firmy świadczącej usługę a obsługa przeszkolona w zakresie bhp i należytego świadczenia usługi, wykorzystywane pojazdy powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 193, poz. 1617)

5) zapewnić usługobiorcom możliwości zakupu, dzierżawy lub innego rodzaju korzystania z pojemników na odpady o pojemności odpowiadającej ustalonej częstotliwości odbioru odpadów. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik winno nastąpić w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy,

6) posiadać umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub/i unieszkodliwiania odpadów. Dokumenty powinny zawierać rodzaje odpadów wraz z kodami - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr. 112 poz 1206),

7) przedłożyć harmonogram odbioru odpadów z terenu poszczególnych miejscowości,

8) zawrzeć umowę z właścicielem nieruchomości (w pojęciu cytowanej wyżej ustawy) na odbiór odpadów z określeniem czasu i częstotliwości wywozu odpadów i realizować usługę zgodnie z zapisami tejże umowy. Odbiór odpadów poza ustalonym harmonogramem wywozu może być również dokonany, w przypadku dodatkowego zlecenia Usługobiorcy,

9) umożliwić Usługobiorcom nieuciążliwy sposób regulowania należności w terminach płatności ustalonych w umowie,

10) wystawiać właścicielom nieruchomości dowody płacenia za korzystanie z usług odbioru odpadów,

11) prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta i gminy Herby zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach,

12) na żądanie organu wydającego zezwolenie udostępniać pełny imienny wykaz usługobiorców z terenu gminy Herby oraz informację o aktualnej ilości odebranych odpadów z obszaru określonym zezwoleniem, dla celów realizacji ustawowego obowiązku nadzoru nad obowiązkami właścicieli nieruchomości,

13) umożliwić właścicielom nieruchomości, którzy są klientami firmy, odbiór zgromadzonych selektywnie odpadów komunalnych .

14) aktywnie współdziałać z władzami samorządowymi we wdrażaniu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz w podejmowanych akcjach i inicjatywach na rzecz poprawy gospodarki odpadami w gminie Herby.

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Herby, winni spełniać następujące wymagania:

1) określone w ust. 1 pkt. 1) , 2) , 3), 4)niniejszego zarządzenia,

2) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

3) zapewnić realizację usługi na każde zlecenie właścicieli nieruchomości przekazane w dowolnej formie, w terminie nie później niż w ciągu 2 dni od daty zlecenia

4) każdorazowo wystawiać właścicielom nieruchomości dowód wykonania usługi z określeniem daty i ilości odebranych nieczystości ciekłych,

5) na żądanie organu wydającego zezwolenie udostępniać informację o wykonanych usługach na terenie gminy Herby.


§ 2

Przedsiębiorcy posiadający dotychczas wydane zezwolenia na świadczenie usług określonych w § 1 niniejszego zarządzenia, winni dostosować realizację usług do ustalonych wymagań, pod rygorem cofnięcia zezwolenia.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Herbach oraz na stronie internetowej.
Wójt Gminy Herby

/Roman Banduch/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2006 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1340
01 lutego 2006 12:15 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::