Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Herby

Rada Gminy
Herby
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
woj. śląskie
Uchwała Nr XXVI/200 /01
Rady Gminy Herby z dnia 4 lipca 2001 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Herby.
Na podstawie art. 7 ust. l i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, /t.j. Dz.U. Nr 13, póz. 74 z 1996r. z późn. zm./ Rada Gminy
uchwala:
§ l. Strategię Rozwoju Gminy Herby stanowiącą załącznik nr l do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr1 do Uchwały
Nr XXVI/200/01 Rady Gminy Herby
z dnia 4 lipca 2001 r,
Herby, czerwiec 2001

STRATEGIA ROZWOJU
GMINY HERBY


WSTĘP
Wprowadzenie w 1990 roku reformy samorządowej spowodowało rozwój konkurencyjnej i rynkowej gospodarki, dając gminie nie tylko autonomię i swobodę decydowania, ale również wykształciło konkurencję między gminami, np. w sprawie inwestycji, infrastruktury itp. Zatem pozycja samorządu gminnego umożliwia doprowadzenie do ujmowania potrzeb lokalnych w strategiach.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. gmina może tworzyć własne programy gospodarcze obejmujące różne dziedziny życia oraz realizować własną strategię rozwoju.
Podstawą opracowanych dla gmin strategii i podejmowanych na poziomie lokalnym działań na rzecz rozwoju gospodarczego są następujące wartości:
1. Lokalność - dostrzeganie specyfiki lokalnych problemów i dostosowanie rozwiązań do lokalnych warunków
2. Autonomia - zastosowane działania powinny odzwierciedlać preferencje lokalnych społeczności
3. Demokracja - działania rozwijające lokalną gospodarkę muszą być
podejmowane w ramach funkcjonującego systemu demokracji lokalnej
4. Efektywność - należy sterować lokalnymi zjawiskami gospodarczymi tak, aby wykorzystanie wszystkich zasobów było jak najbardziej oszczędne, wydajne i skuteczne
5. Równowaga - lokalne strategie muszą opierać się na zasadach równowagi.WSPÓŁTWÓRCY DOTYCHCZASOWYCH OPRACOWAŃ

NINIEJSZEJ STRATEGII


Kadencja 1994-1998
Przewodniczący Zarządu GMINY
Roman BANDUCH
Członkowie Zarządu :
Wiesław Kall
Józef GROBARA
Anna GOSECKA
Franciszek STYCZYRZ
Andrzej STYCZYRZ

Kadencja 1998-2002
Przewodniczący Zarządu Gminy mgr JERZY CYRULIK Członkowie Zarządu : Janina OGŁAZA Jerzy GIDZIELA Aleksandra OŻAROWSKA Grażyna MACHNIK Henryk MALCHER Marek PRASKI Helena BEDNARCZYK


Przewodniczący Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy
Felicjan SKOLIK Edward KARPIŃSKIRYS OGÓLNY
Gmina Herby położona jest na północno-wschodnich krańcach Śląska w dorzeczu
rzeki Liswarty.
Zajmuje powierzchnię 87,8 km2. Zamieszkuje ją około 7000 mieszkańców.
Pod względem geograficznym gmina położona jest na Wyżynie Woźnicko-
Wieluńskiej w obrębie 2 regionów: Obniżenia Liswarty i Progu Herbskiego.
Rozwój osadnictwa na terenie gminy związany był początkowo z wykorzystywaniem bogactwa naturalnego jakim są lasy, oraz następnie w związku z budową linii kolejowej Częstochowa-Lubliniec i Śląsk-Porty. Na skrzyżowaniu linii kolejowych powstał węzeł kolejowy w Herbach.
Początki związane z powstaniem osady Herby datują się w II połowie XIX wieku. Nazwa miejscowości Herby pochodzi od „herbów", bowiem miejscowość ta leżała na granicy carskiej Rosji i Prus, które krańce swoich terytoriów oznaczały herbami państwowymi.
Rozwijająca się miejscowość Herby zlokalizowana była częściowo po stronie pruskiej i częściowo po stronie rosyjskiej.
Istniejące przejście graniczne na granicy zaborów pilnowane było przez straż graniczną.
W 1887 r. wybudowano budynki celne, a w początku XX wieku po stronie niemieckiej wybudowano budynki mieszkalne dla celników, postawiono dworzec kolejowy, a krótko przed II wojną światową Tartak.
W pierwszych latach XX wieku rozwijającej się osadzie nadano urzędowo nazwę HERBY.
Wybudowanie linii kolejowej Śląsk-Porty miało wpływ na rozwój Herb. Miejscowość Herby w przeszłości należała do gminy Kalina i gminy Olszyna. W 1950 r. otrzymała status osiedla. Od 1 stycznia 1973 r. Herby są siedzibą gminy obejmującej wtedy swym zasięgiem obecnie istniejącą gminę Boronów. W obecnym kształcie gmina Herby istnieje od 1 stycznia 1993 roku. W skład gminy wchodzi 8 sołectw: tj. Herby, Kalina, Olszyna, Lisów, Hadra, Chwostek, Tanina i Łebki.
Gminę Herby w 64 % zajmują lasy.W przeważającej części są to lasy sosnowe i świerkowe.
Cały obszar gminy należy do zlewni rzeki Warty. Główna rzeka to Li s warta (23 km jej przebiegu przypada na teren gminy). Na terenie gminy istnieje szereg zbiorników wodnych, min.: w Lisowie, w Olszynie, w Drapaczu, w Piłce. W obrębie gminy istnieją Rezerwaty przyrody: „Cisy nad Liswartą", „Cisy w Łebkach" oraz torfowisko: "Bagna Kierzkowskie".
W miejscowości Olszyna znajduje się pomnik przyrody „Klon" oraz głaz narzutowy zwany „Diabelskim Kamieniem"INFORMACJE l ICH ANALIZA DOT.LOKALNEJ GOSPODARKI GMINY
JAKO BAZA STRATEGII
1. PRZEMYSŁ i USŁUGI - WAŻNIEJSZE PODMIOTY W GMINIE.
Gmina Herby ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przemysł zlokalizowany jest w zdecydowanej przewadze w Herbach.
Do głównych zakładów należą:
„SCRAPENA" S.A. w Herbach - przemysł przerobu złomu, recykling
samochodów,
„AGROS" Spółka z o.o. w Herbach - przetwórstwo spożywcze,
„Yawal" produkcja profili aluminiowych,
„ARTCO" Herby - przemysł lekki, galwanizerstwo,
„TARTAK" w Lisowie - przetwórstwo drewna,
„BRUK" Spółka z o.o. w Lisowie - producent kostki brukowej.
„KOZAMEX" - z.p.ch. w Lisowie
Na terenie gminy gospodarkę leśną prowadzą 2 nadleśnictwa: Nadleśnictwo
Herby i Nadleśnictwo Koszęcin.
Rozwijają działalność również przedsiębiorcy, prowadzący
działalność gospodarczą na własny rachunek.
Istnieje około 420 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie: handlu, zakłady remontowo-budowlane, malarskie, krawieckie, mechanika samochodowa, galwanizerstwo.
2. ROLNICTWO.
Ogólna powierzchnia gruntów rolnych na terenie gminy wynosi ok.1500 ha. Obecnie w strukturze zasiewów dominują zboża i ziemniaki. W trosce o poprawę jakości gleb oraz osiąganie lepszych wyników produkcji rolnej Rada Gminy wspiera rolników i przeznacza środki finansowe na badania kwasowości gleb.
Użytki zielone w dolinie Liswarty i jej dopływów stwarzają możliwość hodowli owiec i bydła oraz produkcji mleka. Rolnicy w znacznym stopniu zaprzestali uprawiać łąki i pastwiska, powoduje to brak prowadzenia bieżącej konserwacji melioracyjnej, a tym samym prowadzi do dewastacji urządzeń melioracji wodnej.
3. EKOLOGIA.
a) Zanieczyszczenie powietrza.
Dużym zagrożeniem dla czystości powietrza są przede wszystkim zakłady przemysłowe i indywidualne kotłownie opalane węglem. Poprawę czystości powietrza przyniosłaby likwidacja tych kotłowni i zastosowanie systemów zapewniających czyste spalanie nośników energii. Ekologicznymi kotłowniami powstałymi na terenie gminy są kotłownie olejowe w szkołach, w Urzędzie Gminy i kotłownia osiedlowa w Lisowie.
Zwiększające się natężenie ruchu kołowego jest przyczyną dodatkowych zanieczyszczeń powietrza oraz dopuszczalnego poziomu hałasu drogowego.
Stopniową poprawę klimatu akustycznego może przynieść zmiana organizacji ruchu kołowego.
b) ochrona wód powierzchniowych
Liswarta z jej dopływami prawie na całej długości jest zanieczyszczona.
Do takiego stanu przyczyniają się nie tylko zakłady przemysłowe ale również mieszkańcy odprowadzający ścieki bytowe bezpośrednio kanalizacją burzową lub rowami melioracyjnymi do rzeki.
Koniecznym jest podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia rzek do l klasy czystości poprzez rozszerzenie ciągów kolektorów sanitarnych, przy jednoczesnej likwidacji zrzutów ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej.
Niezbędne jest wykonane sieci kanalizacji sanitarnej w Olszynie i Kalinie oraz Hadrze-Mochali.
W miejscowościach Herby i Lisów znajdują się oczyszczalnie ścieków. W Herbach oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o zdolności oczyszczania 1126m3/dobę i w Lisowie również mechaniczno-biologiczna o zdolności oczyszczania 600m3/dobę.
c) ochrona wód podziemnych
Na terenie gminy Herby znajduje się osiem studni głębinowych zagospodarowanych w dwa ujęcia wodne. Z uwagi na fakt, że istnieje podatność poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia konieczne jest szybkie skanalizowanie całej Gminy.- d) gospodarka odpadami
Podstawową metodą usuwania odpadów jest ich wywóz na wysypisko w Pałyszu. Odpady na terenie gminy gromadzone są w kontenerach, pojemnikach i tradycyjnych śmietnikach.
Mając na względzie ochronę środowiska przed odpadami należy podjąć działania likwidacji dzikich wysypisk.
4. INFRASTRKTURA TECHNICZNA.
a) sieć drogowa
1. droga krajowa o nawierzchni bitumicznej - 10.4 km
2. droga wojewódzka o nawierzchni bitumicznej - 4,7 km .
3. drogi powiatowe – 25.3 km , w tym o nawierzchni bitumicznej
20,5 km
4. drogi gminne - 105,1 km w tym o nawierzchni bitumicznej 21,5 km
b) sieć wodociągowa
1. 99,4 % zwodociągowania gminy
c) sieć kanalizacji sanitarnej łącznie 40,8 km
1. sieć główna - 35,7 km
2. przykanaliki - 5,1 km
d) telefonizacja
- ilość abonentów -1200
e) sieć energetyczna - 100 % elektryfikacji
f) kanalizacja deszczowa - łącznie ok. 10 km
5. EDUKACJA
Baza edukacyjna gminy Herby składa się z:
a) 4 szkól podstawowych
b) 2 gimnazjów
c) 4 przedszkoli
W szkołach publicznych uczy się 980 dzieci. Z wychowania przedszkolnego korzysta 166 dzieci.
W szkołach zatrudnieni są nauczyciele na 81 etatach, natomiast w placówkach przedszkolnych na 10 etatach. Z wykształceniem wyższym zatrudnionych jest 82 nauczycieli, co stanowi 89% ogółem zatrudnionych nauczycieli.Wskaźnik ilości uczniów w szkołach na jeden etat pedagogiczny kształtuje się na poziomie 12 uczniów. W poszczególnych szkołach wynosi: w Herbach 12 uczniów na etat, w Lisowie 13 uczniów na etat, w Hadrze 9 uczniów na etat a w Olszynie 8 uczniów na etat.
6. KULTURA , SPORT l TURYSTYKA
a) Działalność kulturalna opiera się na bazie istniejących bibliotek oraz kół zainteresowań prowadzonych z młodzieżą szkolną w placówkach oświatowych
b) W ramach działających na terenie gminy 4 Klubów sportowych rozwijają swoje zainteresowania sportem młodzież i starsi mieszkańcy gminy
c) Dobre warunki krajobrazowe powodują organizowanie sobie przez mieszkańców gminy indywidualnych form turystycznych

CELE ROZWOJU
1. ZADBANE ŚRODOWISKO NATURALNE l KULTUROWE
a) ukształtowanie infrastruktury technicznej gminy poprawiającej warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego,
b) tworzenie warunków na terenie gminy do obcowania z naturą
c) uwzględnienie w realizacji polityki infrastrukturalnej szczególnych potrzeb związanych z działalnością turystyczną i wypoczynkową.
2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTU
a) usunięcie barier komunikacyjnych
b) dążenie do poprawy warunków sieci dróg w gminie
c) stworzenie warunków do rozwoju turystyki rowerowej w gminie.
3. ROZWÓJ GOSPODARCZY ZGODNY Z IDEĄ EKOROZWOJU
a) wspieranie inwestowania z uwzględnieniem warunków lokalnych
b) zrównoważenie rozwoju terenów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki
4. ROZWÓJ NOWYCH FORM KULTURY i TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SPORTU i REKREACJI
a) poprawa stanu bazy istniejących bibliotek
b) poprawa stanu boisk sportowych
c) budowa kompleksu sportowego w Herbach
d) wspieranie zagospodarowania zbiorników wodnych
e) wspieranie budowy tras rowerowych i tworzenie systemu szlaków pieszych
5. PROMOCJA GMINY
a) skuteczna promocja turystyczna i gospodarcza
b) współpraca z sąsiednimi gminami i nawiązywanie kontaktów z regionami partnerskimi.

ANALIZA SWOT Najważniejsze problemy gminy:
1. Zbyt mało rozwinięta drobna przedsiębiorczość
2. Słaba kondycja finansowa rolnictwa
3. Trudności komunikacyjne - rozwiązanie skrzyżowania ul. Katowickiej z Lubliniecką W Herbach (przejazd kolejowy) oraz zły stan nawierzchni dróg gminnych
4. Brak nowych terenów pod budownictwo w miejscowości Herby oraz wypoczynek i rekreację
5. Brak międzygminnej koordynacji przedsięwzięć z zakresu ochrony wód
6. Brak systemu selektywnej zbiórki odpadów
Silne strony gminy Herby:
1. Korzystne położenie geograficzne
2. Duża powierzchnia lasów
3. Dobrze rozwinięta sieć dróg
4. Prawie 100 % zwodociągowanie gminy
5. Dobre warunki do tworzenia bazy turystyczno-rekreacyjnej
6. Istnienie lokalnych systemów kanalizacji sanitarnej
7. Istnienie wysypiska śmieci
8. Ograniczenie niskiej emisji
Szansę:
1. Przywrócenie czystości gminy jako waloru krajobrazowego
2. Możliwość wykorzystania wolnego potencjału ludzkiego i przemysłowego
3. Aktywizacja rolnictwa
4. Rozwój działalności sportowej i kulturalnej.
Zagrożenia:
1. Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia źródeł wody
2. Brak środków finansowych
3. Niestabilne przepisy prawne
4. Stagnacja na rynku pracyCEL PROJEKTU -ZADBANE ŚRODOWISKO NATURALNE l KULTUROWE DZIAŁANIE:
1. Poprawa czystości zlewni Liswarty
2. Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
3. Przystąpienie do porozumienia gmin w zakresie selektywnej gospodarki odpadami
4. Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy i wspieranie inicjatyw w zakresie przechodzenia na czyste paliwo
5. Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa letniskowego.
CEL PROJEKTU - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTU DZIAŁANIE:
1. Poprawa istniejących dróg i niektórych skrzyżowań
2. Pozyskiwanie gruntów na poszerzenie dróg w celu budowy ciągów pieszo-jezdnych (ścieżki rowerowe)
3. Budowa parkingów, zatok i zajazdów
4. Budowa, remonty i utrzymanie przystanków
CEL PROJEKTU - ROZWÓJ GOSPODARCZY ZGODNY Z IDEA EKOROZWOJU DZIAŁANIE:
1. Pozyskiwanie terenów pod działalność gospodarczą- uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego gminy
2. Przystąpienie do porozumienia w sprawie stworzenia „Inkubatora Przedsiębiorczości"
3. Tworzenie warunków do rozwoju sfery usługowej, obsługi nowotworzonej bazy turystycznej.
4. Rozpoczęcie działań edukacyjnych i szkoleniowych wśród społeczności wiejskiej w zakresie agroturystyki.
CEL PROJEKTU - POPRAWA STANU OŚWIATY DZIAŁANIE:
1. Dostosowanie sieci szkół do potrzeb i możliwości gminy
2. Wspieranie inicjatyw tworzenia na terenie gminy niepublicznych placówek oświatowych
CEL PROJEKTU - ROZWÓJ NOWYCH FORM KULTURY i TWORZENIE
WARUNKÓW DLA ROZWOJU SPORTU l REKREACJI
DZIAŁANIE:
1. Poprawa warunków lokalowych biblioteki w Lisowie
2. Dbałość o dziedzictwo kulturowe gminy
3. Wspieranie działania LKS w zakresie poprawy stanu bazy sportowej
4. Budowa kompleksu sportowego w Herbach
5. Stworzenie systemu szlaków pieszych i rowerowych
6. Utworzenie GOK

CEL PROJEKTU - PROMOCJA GMINY DZIAŁANIE:
1.Promocja gminy w Gospodarczym Atlasie Polski
2. Promocja w Inkubatorze Przedsiębiorczości
3. Wydanie folderu
4. Opracowanie plansz z trasami i obiektami.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2003 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3912
21 lipca 2003 09:04 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::