Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalina gm. Herby

Nr sprawy ZP/PN/13/4/09 Herby, dnia 2009-10-27 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź....

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa oprogramowania w gminie Herby – pakiet użytkowo-finansowy

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony ZP/PN/15/09 Urząd Gminy w Herbach Lubliniecka 33 42-284 Herby ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa oprogramowania w gminie Herby – program użytkowo-finansowy ...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 20.10.2009 do dnia 10.11.2009r wykaz nr 11/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Zimowe utrzymanie dróg w gminie Herby w sezonie zimowym 2009/2010

Nr sprawy ZP/PN/14/4/09 Herby, dnia 2009-10-22 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź....

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka 31”

Herby dnia 2009-10-19 Nr sprawy: ZP/PN/12/5/09 Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka 31” Wszyscy Wykonawcy Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja budynku komunalnego w Herbach ul. Lubliniecka...

Przetarg nieograniczony Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2009/2010

PRZETARG PRZEDMIOT: Przetarg na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2009/2010” OPIS: ZP/PN/14/09 Herby, dnia 2009.10.14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2009/2010”. WÓJT...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży.

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 01.10.2009 do dnia 22.10.2009r wykaz nr 09A/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy i wykaz nr 09B/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Wójt Gminy w Herbach informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 05.10.2009 do dnia 26.10.2009r wykaz nr 10/09 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do najmu i dzierżawy