Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - przetarg nieograniczony pn. Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Mochała

Nr sprawy ZP/PN/16/6/09                                                                                                         Herby, dnia 2009-12-03

 

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kredyt na zakup nieruchomości w miejscowości Mochała” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Bank Spółdzielczy w Koszęcinie, ul. Sienkiewicza 1, 42-286 Koszęcin

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 89.238,84 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2009 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1982
04 grudnia 2009 10:26 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::