Przetargi

Przetarg nieograniczony - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Olszynie

 

Numer sprawy: ZP/PN/20/09                                                                Herby, dnia 15.12.2009 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zadania:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szkolnej w Olszynie

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Gmina Herby zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Strona www.bazagmin.pl/bip_herby/

E-mail gmina@herby.pl

Godziny urzędowania: 730 do 1500

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bazagmin.pl/bip_herby/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na wniosek pisemny zainteresowanego drogą pocztową.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie w miejscowości Olszyna przy ulicy Szkolnej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego, ogrodzenia, ciągów komunikacyjnych i nawierzchni z trawy naturalnej. Projekt przewiduje wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z asfaltobetonu oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Boisko wielofunkcyjne składać ma się z boiska do piłki ręcznej, siatkówki i dwóch boisk do koszykówki. Wykonanie wokół boiska chodników z kostki betonowej, oraz odwodnienia powierzchniowego z korytek betonowych. Boisko zostanie ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4,1 m. Ogrodzenie posiadać będzie usytuowaną furtkę i awaryjną bramę wjazdową dla karetek pogotowia. Przy ogrodzeniu przebiegać będzie opaska z trawy naturalnej.

 

Technologia układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Szczegółowy zakres robót określony jest w specyfikacji technicznej załączonym do niniejszej specyfikacji.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

74 22 50 00 – 2 Roboty pomiarowe

45 11 12 00 – 0 Roboty ziemne

45 23 61 00 – 1 Podbudowa

45 23 32 20 – 7 Nawierzchnia asfaltobetonowa

45 23 32 00 – 1 Boisko o nawierzchni poliuretanowej

45 23 32 22 – 1 Nawierzchnia z kostki brukowej

45 34 20 00 – 6 Ogrodzenie siatkowe wysokości 410 cm

45 23 24 51 – 8 Odwodnienie powierzchniowe

45 11 27 20 – 8 Ukształtowanie terenów sportowych zieleń

45 23 61 00 – 1 Sprzęt sportowy i mała architektura

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

- Termin rozpoczęcia robót: bezpośrednio po podpisaniu umowy

- Termin wykonania robót objętych zamówieniem: do dnia 31.05.2010r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

a)                    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. ), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

b)                     Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:

 

 

Lp.

Warunek do spełnienia i sposobu dokonywania jego oceny:

1.

Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.

Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu

Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania

3.

Zaświadczenie o nie zaleganiu

Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

4.

Uprawnienia pracowników

Udokumentują, że zamówienie będzie wykonywać lub w wykonaniu zamówienia będzie uczestniczyć co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

5.

Wykaz narzędzi i urządzeń

Posiadają narzędzia i urządzenia gwarantujące wykonanie określonego w rozd. I pkt 1.2. niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zrealizowana robota musi być potwierdzona dokumentem o należytym jej wykonaniu.

7.

Gwarancje

Udzielają gwarancji na wykonane całe zadanie na okres min. 36 miesięcy, licząc od końcowego odbioru robót

8.

Ubezpieczenie

Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

c)                     Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

a.      Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 

Lp.

Nazwa dokumentu potwierdzającego

Wymagany dokument

Nr załącznika do SIWZ

1.

Formularz ofertowy

Oferta sporządzona według załączonego wzoru

1

2.

Przedmiar robót

Kosztorys sporządzony według załączonego przedmiaru robót

Załącznik zewnętrzny

3.

Oświadczenie z art. 22

Oświadczenie z art. 22

2

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Załącznik zewnętrzny

5.

Zaświadczenia z ZUS-u i US

Zaświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne nie starsze niż 3 miesiące

Załącznik zewnętrzny

6.

Zaświadczenie z KRK

Zaświadczenie Wykonawcy o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 i ust 2 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych nie starsze niż 6 miesiące

Załącznik zewnętrzny

7.

Potencjał kadrowy

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia

3

8.

Uprawnienia pracowników

Kopie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie

Załącznik zewnętrzny

9.

Zaświadczenie z Izby

Kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Załącznik zewnętrzny

10.

Wykaz narzędzi i urządzeń

Posiadają narzędzia i urządzenia gwarantujące wykonanie określonego w rozd. I pkt 1.2. niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4

11.

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na budowie  boiska wielofunkcyjnego, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zrealizowana robota musi być potwierdzona dokumentem o należytym jej wykonaniu

5

12.

Ubezpieczenie

Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wymagane jest ubezpieczenie o wartości min. 500 000 PLN netto

Załącznik zewnętrzny

 

Pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia w ofercie, dotyczące materiałów użytych przy budowie boiska wielofunkcyjnego:

a)                    Certyfikaty lub deklaracje zgodności z polskimi normami

b)                    Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

c)                     Atesty PZH dla poszczególnych materiałów

d)                    Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

 

b.   Dokumenty bezwzględnie wymagane, gdy kilku Wykonawców wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

 

 

W przypadku kiedy kilku Wykonawców wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć:

·    dokumenty wymienione w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia punkcie 5.1. lp. „4” – „7”, które składa każdy Wykonawca,

·    pisemne ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w trakcie postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena           -           100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 05.01.2010 do godz. 930

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Pokój nr 8 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 05.01.2010 o godz. 930

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Pokój nr : pokój nr 10

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.12.2009 r.                                                                                                                                                                                                                                         

XV. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Herby

 

mgr inż. Roman Banduch

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2009 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2631
15 grudnia 2009 15:32 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
15 grudnia 2009 15:32 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
15 grudnia 2009 15:32 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::