Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot.

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011

 

 

Herby, dnia 2011-02-07

Nr  V.271.2.1.2011  

 

Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011

wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie: Jaka ilość oleju opałowego  będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?

Odpowiedź: Jednorazowa dostawa będzie wynosić około 8.000l. Dostawy mogą być łączone.

Pytanie: Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają  w poszczególnych placówkach  i jaki sposób rozładunku do nich  paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?

Odpowiedź: Kotłownia osiedlowa w Lisowie ma zbiornik o łącznej pojemności 60m3. Zbiorniki w szkołach maja następujące pojemności: ZPO Lisów - 9.000l, ZPO Herby – 12.000l. Dostawa oleju wymaga zastosowania pompy przy autocysternie.

Pytanie: Czy lokalizacja zbiorników  nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m/ 3,4 m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?

Odpowiedź: Dostawa do Kotłowni osiedlowej w Lisowie nie ma ograniczeń w wymiarze samochodów, natomiast do szkół należy dostarczać olej samochodami mniejszymi, np. 9,2m /2,8m/ 3,4m.

Pytanie: Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) podstawą opodatkowania oleju opałowego/oleju napędowego grzewczego jest jego ilość, wyrażona w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 oC. Prosimy wiec o określenie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC zgodna z dowodem wydania z bazy paliw, czy dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15 oC wg Państwa przyjęcia z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowane układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie)?

Odpowiedź: Fakturowanie następować będzie za m3 w temperaturze referencyjnej 15 oC wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie. 

Pytanie: Za jaką jednostkę miary objętości należy podać cenę jednostkową w formularzu oferty cenowej?

Odpowiedź: Cenę jednostkowa w formularzu ofertowym należy podać za litr

Pytanie: W zawiązku z przewidzianą w §6 ust 1 projektu umowy (załącznik nr 3 do siwz) karą za niedostarczenie towaru, wnosimy aby zamówienia na poszczególne partie paliwa były składane wyłącznie za pośrednictwem faksu lub maila. Telefoniczne wywoływanie dostaw może powodować spory co do terminu złożenia zamówienia, trudno będzie udowodnić stronom umowy kiedy zostało złożone zamówienie lub zamówienie zostało przyjęte.       
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację §3 projektu umowy poprzez dodanie zapisu dopuszczającego składnie zamówień  wyłącznie faksem lub mailem.

Odpowiedź: Nie wyraża się zgody na modyfikacje §3 projektu umowy. Zamówienia będą dokonywane telefonicznie.

Pytanie: Czy cena ofertowa oleju opałowego będzie mogła ulec zmianie w przypadku zmiany jego ceny u jego producenta ? Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie zapisów projektu umowy poprzez dodanie takiej możliwości. Proponujemy zastąpienie zapisy § 5 ust 2  projektu  umowy poniższym zapisem:

Cena oleju opałowego lekkiego będzie się  zmieniać w wyniku :

a) zmiany ceny producenta ( potwierdzonej  na stronie internetowej producenta  na dzień dostawy);

b) ustawowej zmiany akcyzy i podatku VAT

Cena  netto dostawy będzie kalkulowana  w dniu dostawy  wg następującej formuły cenowej:

                                                  Cn(zł/ litr) = X (zł/ m3)/1000 +/-  n(zł/ litr)

                     Gdzie ;

Cn – cena netto sprzedaży oleju opałowego lekkiego wyrażona w złotych za jeden litr
w temperaturze referencyjnej 15 0 C..

X – aktualna w dniu dostawy  cena oleju opałowego lekkiego u producenta ……………….  ogłaszana na jego stronie internetowej www……………...pl , wyrażona w złotych za jeden metr sześcienny w temp. referencyjnej 15 0 C.

n – stała  marża/ opust Wykonawcy zaoferowana w ofercie ( zł/litr)  wynosząca/wynoszący …………..”

Zaproponowana zmiana zapisów w umowie sprawi, że weryfikacja prawidłowego jej realizacji będzie oparta na klarownych zasadach.

Prosimy również o określenie dnia, na który ma być wyznaczona cena ofertowa oleju opałowego.         Zamawiający nie określając precyzyjnie w siwz na jaki dzień ma być skalkulowana cena ofertowa, a tym samym z jakiego dnia ma być przyjęta  cena producenta publikowana na jego stronie internetowe do jej wyznaczenia; umożliwia manipulowanie cenami na etapie składania ofert. Oznacza to, że dopuszcza do nierównego traktowania wykonawców, a tym samym do potencjalnego naruszenia art. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 3 lipca 2006 r.; Sygn. akt UZP/ZO/0-1865/063).          
Prosimy wiec o precyzyjne określenie dnia, z którego ma być przyjęta cena podawana  przez producenta na stronie internetowej do wyliczenia ceny ofertowej i wprowadzenie stosownych modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.         
Powinien być to wybrany dzień sprzed daty upływu terminu składania ofert, aby zapewniało to równe traktowanie wykonawców. Określenie dnia upływu składania ofert (tj. 09.02.2011) jako daty na którą ma być skalkulowana oferta uniemożliwi wykonawcom złożenie ofert za pośrednictwem poczty czy firm kurierskich, a więc pozostawi jedynie możliwość osobistego złożenia oferty.  Spowodowało by to również,  że niektórzy wykonawcy mieli by tylko kilka godzin na sporządzenie oferty ceowej. Wykonawcy oferujący paliwo produkcji  PKN ORLEN S.A. oraz Grupy LOTOS S.A. uzyskują informacje o aktualnych cenach na dany dzień dopiero o godzinie 0.00 tego dnia, czyli mieli by w przedmiotowym postępowaniu 9 godzin na sporządzenie oferty cenowej i osobiste dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego.

Odpowiedź: Umowa jest krótkoterminowa, dlatego nie przewiduje się zmiany ceny. Cena oleju przez cały okres umowy będzie stała. Nie wyraża sie zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie: Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 oC.        
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulującą tą kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:

1/.     Zamawiający zobowiązuje się do składania Sprzedającemu oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.

2/.     Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń

3/.     Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającemu odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Sprzedawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego. 

Odpowiedź: Nie wyraża się zgody na modyfikacje zapisów wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przy zakupie oleju każdorazowo będzie składał oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego.

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2011 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1454
07 lutego 2011 11:09 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
07 lutego 2011 11:07 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::