Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011”

Nr sprawy V.271.2.2011                                                                                                           Herby, dnia 2011-02-09


ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w roku 2011 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę – PPHU „PAK” Sp. z o.o. ul. Ligonia 11i, 42-286 Koszęcin

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 126.450,00 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.       Oferta nr 1, PETROL Sp. z o.o.  ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 90,97

2.       Oferta nr 2, KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 83,40

3.       Oferta nr 3, „BEMAR” spółka z o.o. ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 95,80

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2, tj. nie wcześniej niż 15.02.2011r.

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2011 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 516
09 lutego 2011 14:06 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::