Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Ocieplenie stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Olszynie ul. Szkolna 4”

Nr sprawy V.271.1.9.2011                                                                                                          Herby, dnia 011-02-16
ZP/PN/1/9/2011

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ocieplenie stropodachu budynku Szkoły Podstawowej w Olszynie ul. Szkolna 4 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę – F.U.H. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki ul. Stawowa 8, 42-274 Konopiska

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 57.934,91 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.       Oferta nr 1, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane STEBUD Stefan Pustelnik Lusławice 70,
 42-253 Janów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 84,64

2.      Oferta nr 3, Firma Remontowo-Budowlana „BUD-POL” Zdzisław Paruzel  Ul. Wczasowa 22/8,
42-290 Blachownia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 98,29

3.       Oferta nr 4, U.R.B. „EuroBud” G. Tronina Ul. Wręczycka 11A/107, 42-200 Częstochowa
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 85,16

4.       Oferta nr 5, F.H.U. „KUTYNIA” Tomasz Kutynia Ul. Kuźniczka 8, 42-152 Opatów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 80,15

5.       Oferta nr 6, BUDREMO-BMK Sp. z o.o. Ul. Wojska Polskiego 8, 42-286 Koszęcin
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 92,05

6.       Oferta nr 7, Firma Remontowo-Budowlana „DACHSYSTEM” inż. Joachim Skolik Ul. K. Miarki 22,
47-120 Zawadzkie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 93,47

7.       Oferta nr 11, IZOTECH Józef Modrzyk Ul. Krośnieńska 1, 66-100 Sulechów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 95,54

8.       Oferta nr 12, Usługi Remontowo-Budowlane Lucjan Rohde Olszyna ul. Jałowcowa 24, 42-284 Herby
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 97,41

9.       Oferta nr 13, DREWBUD Sp. z o.o. ul. Staszica 118, 42-600 Tarnowskie Góry
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 78,38

10.   Oferta nr 14, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Grzegorz Buczyński ul. Zielona 3,
29-100 Włoszczowa
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 99,70

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

Oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Budowlane BEMA inż. Marcin Jerominek  Kośmidry ul. Zielona 4
42-772 Pawonków

 

Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, pismo ZP/PN/1/5/2011 z dnia 11.02.2011r, Wykonawca złożył dokumenty niepotwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z Urzędu Skarbowego, które ujawnia brak zaległości podatkowych na dzień 09.02.2011, tj. na dzień po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie złożył oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ww. ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 Zamawiający informuje, iż odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.    Ofertę nr 8, Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „PREMEX” Sp. z o.o. Ul. Sabinowska 84
42-200 Częstochowa

2.    Ofertę nr 9, INVEST GLOBE mgr inż. Daniel Woźny Ul. Biała 84 42-263 Brzeziny Nowe

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta 8, – w kosztorysie ofertowym przyjęto błędny obmiar w pozycji nr 9 „Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr 10-14mm – KNR-W 4-01 0202-03”. Powinno być 12,5 kg a przyjęto: -49,75kg, dodatkowo brak jest pięciu pozycji w kosztorysie instalacji odgromowej. Zgodnie z poprawionym przedmiarem instalacji odgromowej (z dnia 01.02.2011) brak jest pozycji nr 3 (KNNR-W 9 0601-05), 4 (KNNR 5 0601-02), 5 (KNNR-W 9 0601-06), 6 (KNNR 5 0601-04) oraz pozycji nr 7 (KNNR 5 0612-05).

Oferta 9, – w kosztorysie ofertowym przyjęto błędny obmiar w pozycji nr 9 „Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr 10-14mm – KNR-W 4-01 0202-03”. Powinno być 12,5 kg a przyjęto: 49,75kg, dodatkowo brak jest pięciu pozycji w kosztorysie instalacji odgromowej. Zgodnie z poprawionym przedmiarem instalacji odgromowej (z dnia 01.02.2011) brak jest pozycji nr 3 (KNNR-W 9 0601-05), 4 (KNNR 5 0601-02), 5 (KNNR-W 9 0601-06), 6 (KNNR 5 0601-04) oraz pozycji nr 7 (KNNR 5 0612-05).

Uzasadnienie prawne

Zamawiający uznał, że błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, iż nie można ich poprawić, a zatem powodują odrzucenie oferty. Od omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 2 różnią się też tym, iż nie mają charakteru oczywistego. Nie są więc to z reguły błędy w działaniach matematycznych lub w przepisywaniu liczb, bo jako takie mogą zostać uznane za oczywiste omyłki. Mają raczej charakter trwały, np. przyjęcie wadliwej stawki VAT, albo nie wiadomo, jak je poprawić.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. nie wcześniej niż 22.02.2011r.

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2011 10:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1143
17 lutego 2011 10:07 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
17 lutego 2011 10:06 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::