Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie do maja 2011r.”

Nr sprawy V.271.4.2011                                                                                                          Herby, dnia 2011-03-01


ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie do maja 2011r. wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „IMAGE” ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze-Gardawice

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 52.000,00 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.       Oferta nr 1, P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 94,55

2.       Oferta nr 3, Zakład Usługowo-Handlowy Bąk Adam Hadra ul. Szkolna 49, 42-714 Lisów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 94,55

3.       Oferta nr 4, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernard Szymański, ul. Szkolna 8,
42-713 Kochanowice
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 88,83

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2, tj. nie wcześniej niż 07.03.2011r.

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2011 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 842
01 marca 2011 10:14 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::