Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19"

Nr sprawy IZ.271.3.7.2011                                                                                                       Herby, dnia 2011-03-09
V.271.3.7.2011

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ocieplenie stropodachu dla budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożoną przez Wykonawcę – Usługi Remontowo-Budowlane Lucjan Rohde, Olszyna ul. Jałowcowa 24, 42-284 Herby

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 55.152,30 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.      Oferta nr 2, Firma Remontowo-Budowlana „BUD-POL” Zdzisław Paruzel  Ul. Wczasowa 22/8,
42-290 Blachownia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 91,70

2.      Oferta nr 5, Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze „PREMEX” Sp. z o.o. Ul. Sabinowska 84
42-200 Częstochowa
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 68,10

3.      Oferta nr 7, Firma Usługowo- Handlowa NOWIX Mariusz Nowak Ul. Krakowska 31, 32-065 Krzeszowice
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 79,96

4.      Oferta nr 8, Z.W. GOLBUD Maria Goldman Ul. Karola Miarki 36, 47-220 Kędzierzyn Koźle
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 64,40

5.      Oferta nr 9, PPHU SOLDBUD Iwona Gwóźdź Ul. Odrzańska 98, 41-902 Bytom
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 63,73

6.      Oferta nr 10, FUH WOJDAN Domagała Wojciech Ul. Przemysłowa 5, 32-300 Olkusz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 76,98

7.      Oferta nr 12, PPHU RENO-DACH PRYNC SP. Jawna Ul. Zręcińska 10, 38-401 Krosno
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 66,12

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

Oferta nr 3, Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Grzegorz Buczyński Ul. Zielona 3, 29-100 Włoszczowa

Uzasadnienie faktyczne:

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, pismo IZ.271.3.6.2011 z dnia 04.03.2011r, Wykonawca złożył dokumenty niepotwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. informacje z Krajowego Rejestru Karnego, iż Pan Buczyński Grzegorz nie figuruje w kartotece karnej na dzień 08.03.2011, tj. na dzień po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie złożył oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ww. ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 Zamawiający informuje, iż odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.     Ofertę nr 1, Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane STEBUD Stefan Pustelnik Lusławice 70, 42-253 Janów

2.     Ofertę nr 4, F.H.U. „KUTYNIA” Tomasz Kutynia Ul. Kuźniczka 8, 42-152 Opatów

3.     Ofertę nr 11, Zakład Budowlano- Remontowy Marian Gołąbek Chwostek. Ul. G. Morcinka 77, 42-714 Lisów

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta 1, – w kosztorysie ofertowym w części budowlanej wycenione zostały dodatkowe dwie pozycje (11’ i 11’’), które nie znajdowały się w przedmiarze robót załączonym w ogłoszeniu.

Oferta 4, – w kosztorysie ofertowym w części budowlanej wyceniona została dodatkowa pozycja (23 – KNR-W 2-02 0504-01), które nie znajdowała się w przedmiarze robót załączonym w ogłoszeniu.

Oferta 11, – w kosztorysie ofertowym w części budowlanej wyceniona została dodatkowa pozycja (23 – kalkulacja własne), które nie znajdowała się w przedmiarze robót załączonym w ogłoszeniu.

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. nie wcześniej niż 15.03.2011r.

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2011 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 949
09 marca 2011 13:28 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
09 marca 2011 13:28 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::