Przetargi

Przetarg nieograniczony na „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby"

Herby, 2011-03-18

znak sprawy  V.271.5.2011

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY
Nr ogłoszenie w UZP 88855-2011

 

Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby

 

            W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2.

 

            Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które można odebrać w Urzędzie Gminy w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 pokój nr 13.

 

            W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru ofert: -cena ofertowa - 100%

 

            Pożądany termin wykonania: do dnia 17.06.2011 r.

 

            Wadium 3.000,00 zł.

 

            Koszt drukowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20 zł.

 

            Oferta powinna zawierać:

- dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

            Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

Oferty z dopiskiem - Przetarg nieograniczony - „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby” należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 w terminie do 05.04.2011 roku do godziny 930.

 

            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali USC - parter w dniu                

05.04.2011 r. o godzinie 930.

 

            Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Artur Zakaszewski i Maria Szczepańska            

tel. (034) 35 74 100 ÷ 101 wew. 17 pokój nr 13.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2011 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1037
18 marca 2011 11:41 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [mapka_ul_szkolnej_w_kalinie.jpg] do dokumentu.
18 marca 2011 11:29 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zgloszenie_do_przetargu.doc] do dokumentu.
18 marca 2011 11:29 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [kalina_ul_szkolna__zerowy.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::