Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby"

Nr sprawy IZ.271.5.2.2011                                                                                         Herby, dnia 2011-04-07

ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont ulicy Szkolnej w Kalinie gmina Herby wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz ul. 3-go Maja 27, 42-283 Boronów.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 97.480,13 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.       Oferta nr 2, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 85,69

2.      Oferta nr 4, PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 83,97

Jednocześnie zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 Zamawiający informuje, iż odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.    Ofertę nr 3, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8
42-100 Kłobuck

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta 3, – w ofercie w kosztorysie ofertowym przyjęto błędny obmiar w pozycji nr 10 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych… – KNNR-6 0309-02”. Powinno być 1.124,5 m2 a przyjęto: 1.209 m2

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. nie wcześniej niż 13.04.2011r.

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2011 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 967
07 kwietnia 2011 08:35 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
07 kwietnia 2011 08:34 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
07 kwietnia 2011 08:28 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::