Przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” w pomoce dydaktyczne.

Numer sprawy: IZ.271.12.2011                                                                                   Herby, dnia 23.11.2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nazwa zadania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Herby w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” w pomoce dydaktyczne.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Herby zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Strona www.herby.bipgmina.pl

E-mail gmina@herby.pl

Godziny urzędowania: 730 do 1500

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.herby.bipgmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać na wniosek pisemny zainteresowanego drogą pocztową.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39.16.21.00-6 – pomoce dydaktyczne; 39.16.00.00-1 – meble szkolne

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” realizowanego w gminie Herby w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Herby. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zamówienie obejmuje:

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1:

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Herbach ul. Katowicka 6

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2:

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Lisowie ul. Szkolna 2

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3:

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Olszynie ul. Szkolna 4

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 4:

Nazwa zadania:

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Hadrze ul. Szkolna 29

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania:

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części: 4)

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

- Termin rozpoczęcia dostawy: bezpośrednio po podpisaniu umowy

- Termin wykonania dostawy objętych zamówieniem: do dnia 28.12.2011r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

    a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

    b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia;

    c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie warunków określonych w przepisach art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania do wykonania zamówienia;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie stosownego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę – załącznik nr 6

W zakresie warunków określonych w przepisach art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie załączonych dokumentów wg poniższego wykazu:

a)     Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)     Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)     Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które złożą wykonawcy. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty wyszczególnione są w pkt 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę.

Dokumenty dodatkowe

a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b) Formularz cenowy – załączniki nr 2-5 (zależnie od zadania)

c) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 8

VIII. Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena            -           100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 01.12.2011 do godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Pokój nr 8 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 01.12.2011 o godz. 09:00

w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Sala Urzędu Stanu Cywilnego

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia dodatkowe i uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających lub dodatkowych.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 391934-2011 z dnia 23.11.2011 r.                                                               

XVIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Herby

                                                                                                                 mgr inż. Roman Banduch

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2011 09:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1232
23 listopada 2011 09:30 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zgoszenie_do_przetargu.doc] do dokumentu.
23 listopada 2011 09:29 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [projekt_umowy__pomoce_dydaktyczne.doc] do dokumentu.
23 listopada 2011 09:29 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [wykaz_pomocy_hadra__zal_nr_5.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::