Przetargi

Przetarg nieograniczony na „Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby”

Herby, 2011-11-25

znak sprawy  IZ.271.13.2011

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Nr w BZP: 396208-2011 z 25.11.2011r.

Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby”
w wysokości 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy zł.)

 

            W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2.

 

            Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które znajdują się na stronie internetowej www.herby.bipgmina.pl lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 pokój nr 13.

W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru ofert: -cena ofertowa - 100%

Pożądany termin wykonania: 19.12.2011r.

Wadium – 2 000,00 zł.

Koszt drukowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20 zł.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.herby.bipgmina.pl

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani oferty wariantowej

Termin związania z ofertą: 30 dni

Oferta powinna zawierać:

 - dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Oferty z dopiskiem - Przetarg nieograniczony - „Kredyt na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Herby” należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 (sekretariat) w terminie do 05.12.2011 roku do godziny 900.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali USC w dniu 05.12.2011 r. o godzinie 900.

            Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

w zakresie procedury przetargowej........... Artur Zakaszewski  tel. (034) 3574100 wew. 17

w zakresie przedmiotu zamówienia………Małgorzata Cierpioł tel. (034) 3574100 wew. 28

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2011 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1106
25 listopada 2011 08:32 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana kolejności załączników.
25 listopada 2011 08:32 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana kolejności załączników.
25 listopada 2011 08:32 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana kolejności załączników.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::