Przetargi

Przetarg nieograniczony na: "Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”

Herby, 2011-12-01

znak sprawy  IZ.271.14.2011

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

 

Nr w BZP: 406468 - 2011 z 01.12.2011r.

Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ”

 

            W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2.

            Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych, które znajdują się na stronie internetowej www.herby.bipgmina.pl lub można odebrać w Urzędzie Gminy w Herbach 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 pokój nr 13.

 

W przetargu będą stosowane poniższe kryteria wyboru ofert: -cena ofertowa - 100%

 

Pożądany termin wykonania: 28.12.2011r.

 

Wadium – 2 000,00 zł.

 

Koszt drukowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20 zł.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.herby.bipgmina.pl

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani oferty wariantowej

 

Termin związania z ofertą: 30 dni

 

Oferta powinna zawierać:

 - dokumenty wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez uprawnioną osobę do występowania w imieniu firmy. W przypadku kserokopii powyższych dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

Oferty z dopiskiem - Przetarg nieograniczony - „Kredyt długoterminowy w wysokości 1.050.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek ” należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 (sekretariat) w terminie do 12.12.2011 roku do godziny 900.

 

            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Sali USC w dniu 12.12.2011 r. o godzinie 900.

 

            Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

w zakresie procedury przetargowej.............. Artur Zakaszewski  tel. (034) 3574100 wew. 17

w zakresie przedmiotu zamówienia………Małgorzata Cierpioł tel. (034) 3574100 wew. 28

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2011 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 844
01 grudnia 2011 12:01 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zalaczniki_4_wykaz.doc] do dokumentu.
01 grudnia 2011 12:00 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zgloszenie_do_przetargu__zal_nr_3.doc] do dokumentu.
01 grudnia 2011 12:00 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [oswiadczenia_z_art_22_i_24_zal_2.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::