Przetargi

Przetarg nieograniczony na "Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2012r."

PRZETARG

 

 DATA PUBLIKACJI:

 7 grudzień 2011

 PRZEDMIOT:

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2012 roku.

 ZAKRES PRZETARGU:

 Usługi

 RODZAJ PRZETARGU:

 nieograniczony pisemny

 

nr w BZP 321499 - 2011 z 07.12.2011r.

 OPIS:

IZ.271.16.2011                                                                    Herby, dnia 07.12.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi geodezyjnenazwa zamówienia: Prace geodezyjne wykonywane dla Gminy Herby w 2012 roku

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
www.herby.bipgmina.pl
E-mail: gmina@herby.pl
Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.herby.bipgmina.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
- zakres prac zawarto w druku oferty, nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71 00 00 00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
31.12.2012 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pzp.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Pzp.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Termin wykonania

10

Cena

9010) Miejsce i termin składania ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 8 - sekretariat
do dnia 20.12.2011 r. do godz. 09:30

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 9 I piętro
dnia 20.12.2011 r. o godz. 09:30.

12) Termin związania ofertą okres 30 dni od dnia terminu składania ofert

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

14) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

 

 Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Samodzielne stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2011 08:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1368
07 grudnia 2011 08:15 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [projekt_umowy.doc] do dokumentu.
07 grudnia 2011 08:15 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_22.doc] do dokumentu.
07 grudnia 2011 08:14 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [oferta_druk_.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::