Przetargi

Przetarg nieograniczony na Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach

PRZETARG

 

 DATA PUBLIKACJI:

 03-02-2012

 PRZEDMIOT:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Ocieplenie stropodachu budynku Przedszkola Samorządowego w Herbach ul. Mickiewicza 19
Nr w BZP 33124-2012

 ZAKRES PRZETARGU:

Roboty

 RODZAJ PRZETARGU:

nieograniczony pisem

y

 OPI

:

V.271.1.2012                                                                     Herby, dnia 2012-02-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUnazwa zamówienia: Termomodernizacja starej części budynku szkolnego ZPO w Herbach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
www.herby.bipgmina.pl
E-mail: gmina@herby.pl
Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://herby.bipgmina.pl


4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
zakres rzeczowy określono w kosztorysie ślepym.

Wspólny Słownik Zamówień:
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45214200-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
pożądany 30.06.2012 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2.      Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 złotych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

3.      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

4.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

a)        Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 150.000,00 zł (Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1-4 winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

Warunek określony w pkt. 2 powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Formularz ofertowy

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenia z art. 22 i 24

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000 złotych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.

6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

7. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

8. Oświadczenie o podwykonawcach

9. Oświadczenie o materiałach

10. Parafowany wzór umowy

11. Kosztorys ofertowy

8) Informacja na temat wadium:
Wymagane wadium wynosi: 6.000,00 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Najniższa cena

10010) miejsce i termin składania ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 8 - sekretariat
do dnia 21.02.2012 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Sala USC – parter

dnia 21.02.2012 r. o godz. 09:00.

12) termin związania ofertą okres 30 dni od dnia terminu składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

 

 Wójt Gminy Herby

mgr inż. Roman Banduch

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2012 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 1042
03 lutego 2012 10:16 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zal_9_szkola_herby__termomodernizacja_przedmiar_robot.rar] do dokumentu.
03 lutego 2012 10:11 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [zal_8_pb_termomodernizacji.rar] do dokumentu.
03 lutego 2012 10:07 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika [wzor_umowy_zal_nr_7.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::