Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013r."

Nr sprawy IZ.271.7.4.2012                                                                                                       Herby, dnia 2012-08-13

Strona internetowa Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawę węgla do Kotłowni Osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2012/2013 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 212.000,00 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Oferta nr 2, Firma TRANS Przewozowo – Handlowa Wołoch Ewelina Markowice ul. Górska 35,
  42-350 Koziegłowy
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 94,98
 2. Oferta nr 3, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernard Szymański, ul. Szkolna 8, 42-713 Kochanowice
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 86,92
 3. Oferta nr 4, Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak, Kletnia ul. Dworcowa 2, 97-545 Gomunice
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 98,15
 4. Oferta nr 5, Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” sp. Jawna Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał, Żołędowo ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 94,98
 5. Oferta nr 6, Zakład Usługowo-Handlowy Bąk Adam Hadra ul. Szkolna 49, 42-714 Lisów
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 89,83

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2 PZP, tj. 20.08.2012r.

Wójt Gminy
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2012 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 927
13 sierpnia 2012 12:36 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::