Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu "Cyfrowa szkoła"

Nr sprawy IZ.271.8.2.2012                                                                              Herby, dnia 2012-09-11


ZAWIADOMIENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH ODRZUCONYCH

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach programu Cyfrowa szkoła” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Alto Computers Marek Borowiak, Roland Wróbel Spółka Jawna ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 100.949,00 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 Zamawiający informuje, iż odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  1. Ofertę nr 2, Aktin Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W formularzu ofertowym w pkt 10 zestawienia oferowanego sprzętu zaoferowany projektor multimedialny Epson EB-X11 nie spełnia wymogów natężenia światła białego oraz barwnego. Zaoferowany sprzęt posiada niższe parametry niż wymagane w specyfikacji – wymagane 2800/2240 a posiada 2600/2080. W związku z powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp ofertę uznaje się za odrzuconą.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. nie wcześniej niż 17.09.2012r.

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2012 07:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 619
11 września 2012 07:55 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::