Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2012/2013”

Nr sprawy IZ.271.10.1.2012                                                                                                     Herby, dnia 2012-10-16

Strona Internetowa Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Herby w sezonie zimowym 2012/2013 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę – PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – tj. 119.000,00 zł netto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium Cena wyniosła 100

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Oferta nr 1, ZBDW-KiT Edward Hucz, ul. 3-go Maja 27, 42-283 Boronów
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 99,63
  2. Oferta nr 2, Serwis Separatorów i Kanalizacji EKO-JURA Sneka Sp. k. ul. Lubliniecka 1a, 42-284 Herby
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 98,35
  3. Oferta nr 4, Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena Strach i Waldemar Strach Spółka Jawna ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska
    Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena wyniosła 70,41

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2 PZP.

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2012 08:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 586
16 października 2012 08:17 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::