Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Lisowie, Pustkowiu i Kalinie

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. 

 

l.p.

Nr nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie terenu w planie

Cena zł

 

 

1.

 

1070/21

 

 

CZ1L/00037028/1

 

 

Lisów

 

2 Lisów

 

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,0258 ha

 

 

Usługi- handel, rzemiosło, gastronomia, biura, banki

 

16.678,00

(brutto)

 

2.

555/19

CZ1L/00038284/0

Pustkowie

12-4 Kochanowice

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,0951 ha

 

Zabudowa rekreacyjno-letniskowa

 

15.324,00

(brutto)

3.

556/19

CZ1L/00038284/0

Pustkowie

12-4 Kochanowice

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,0951 ha

 

Zabudowa rekreacyjno-letniskowa

 

15.324,00

(brutto)

4.

557/19

CZ1L/00038284/0

Pustkowie

12-4 Kochanowice

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,1009 ha

 

Zabudowa rekreacyjno-letniskowa

 

16.263,00

(brutto)

5.

1013/161

CZ1L/00009168/9

Kalina

1-2 Kalina

Nieruchomość  niezabudowana o powierzchni 1,0212 ha

Tereny rolnicze, lasy ochronne

 

11.160,00

(netto)

 

Przetargi odbędą się dnia 07.07.2008r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie:

-działka 1070/21 - 1000

-działka 555/19   - 1010

-działka 556/19   - 1020

-działka 557/19   - 1030

-działka 1013/161 – 1040

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

-działka 1070/21 – 1.668,00 zł

-działka 555/19   - 1.533,00 zł

-działka 556/19   - 1.533,00 zł

-działka 557/19   - 1.627,00 zł

-działka 1013/161    1.116,00 zł

w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 02.07.2008r. do godz. 1200 (w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy

 

Herby, dnia 04.06.2008r.

 

Wójt  Gminy

mgr inż. Roman Banduch

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2008 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3206
05 czerwca 2008 14:31 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::