Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH UL. KATOWICKA 6 ORAZ PRZYGOTOWANIE I TRANSPORTU OBIADÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I PS HERBY

Herby, dn. 04.07.2008

Zespół Placówek Oświatowych w Herbach

42-284 Herby ul. Katowicka 6

tel. (034) 357 40 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH UL. KATOWICKA 6 ORAZ PRZYGOTOWANIE I TRANSPORTU OBIADÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I PS HERBY

 

 

 

 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie przetargu nieograniczonego:

 

 Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 ul. Katowicka 6 tel. (034) 35 74 025, zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, działając w oparciu o Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach oraz przygotowanie i transportu obiadów do ZPO Olszyna, ZPO Hadra i PS Herby.

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

- przygotowanie w kuchni szkolnej i wydawanie około 60 posiłków dziennie dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Herbach

- przygotowanie i dostarczenie około 65 posiłków dziennie do Zespołu Placówek Oświatowych w Olszynie i Hadrze

- przygotowanie i dostarczenie około 45 śniadań i obiadów oraz 25 podwieczorków do Przedszkola Samorządowego w Herbach

w miesiącach od września 2008r. do czerwca 2009r. w dniach nauki szkolnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych posiłków w zależności od potrzeb.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 

 1. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym telefonicznie.

 

 1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

 

- Cena jednego posiłku wyliczona na podstawie podanych zgodnie z ust 5 pkt.4 lit a, b specyfikacji danych

 

 

 

Znaczenie – 90%

 

- Wpływ sposobu realizacji zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonania zamówienia

 

Znaczenie – 10%

 

 1. Osoby upoważnione do udzielania informacji:

 

 1.  
  1. Dyrektor ZPO Herby – mgr W. Brodzki
  2. Główny Księgowy ZPO Herby – mgr A. Poloczek

 

 1. Adres strony internetowej na której zamieszona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://www.herby.pl/

 

 1. Wadium 0,00zł.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Herbach, ul. Katowicka 6 w terminie do dnia 21.08.2008 do godziny 15.00.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Herbach, ul. Katowicka 6 w dniu 21.08.2008 o godz. 15.15.

 

 1. Termin związania ofertą

 

30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

11. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki Art. 22 ust. 1 oraz nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych po złożeniu oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

Dyrektor ZPO Herby

mgr Wojciech Brodzki

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2008 07:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3243
07 lipca 2008 07:41 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
07 lipca 2008 07:38 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::