Przetargi

Modernizacja drogi gminnej Mochała – Piłka

 DATA PUBLIKACJI:

 10 lipca 2008

 PRZEDMIOT:

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Modernizacja drogi gminnej Mochała – Piłka

 ZAKRES PRZETARGU:

 roboty

 RODZAJ PRZETARGU:

 nieograniczony pisemny

 OPIS:

ZP/PN/13/08                                                                        Herby, dnia 10.07.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty drogowenazwa zamówienia:
Modernizacja drogi gminnej Mochała – Piłka
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
www.herby.pl/bip
E-mail: gmina@herby.pl
Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.herby.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
zakres rzeczowy określono w kosztorysie ślepym.

Wspólny Słownik Zamówień:
45 23 32 20–7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
pożądany 15.10.2008 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia
2. dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane, legitymującymi się zaświadczeniem o wpisie na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, tj. zrealizowali w ostatnich 5 latach co najmniej 1 zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. przez posiadanie środków finansowych i/lub zdolności kredytowej ( z uwzględnieniem potrącenia na inne zobowiązania umowne) na kwotę 550.000,00 zł.
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrujących
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia na podstawie art. 24 Pzp. albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub innych dokumentów rejestrowych
4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz o nie zaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne we właściwym Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
6. Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 Pzp.
7. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót odpowiadających rodzajem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
8. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności gospodarczej
9. Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
11. kosztorys szczegółowy.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium – nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Najniższa cena

10010) miejsce i termin składania ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 8 - sekretariat
do dnia 31.07.2008 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 9 I piętro
dnia 31.07.2008 r. o godz. 09:00.

12) termin związania ofertą okres 30 dni od dnia terminu składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3239
10 lipca 2008 12:46 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
10 lipca 2008 12:43 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::