Przetargi

Budowa Krytej Pływalni Przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr. 486/6

 DATA PUBLIKACJI:

 21-07-2008

 PRZEDMIOT:

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  Budowa Krytej Pływalni Przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr. 486/6      

 ZAKRES PRZETARGU:

 roboty budowlane

 RODZAJ PRZETARGU:

 nieograniczony pisemny

 OPIS:

ZP/PN/16/08                                                                      Herby, dnia 21-07-2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlanenazwa zamówienia:
Budowa Krytej Pływalni Przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach przy ul. Katowickiej 6 na działce nr. 486/6        
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
http://bazagmin.pl/bip_herby/
E-mail: gmina@herby.pl
Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bazagmin.pl/bip_herby/

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
zakres rzeczowy określono w kosztorysie ślepym.

Wspólny Słownik Zamówień:
45 21 22 12-5

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
pożądany 31-12-2010 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

I. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności,

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

II. Zaoferują minimum 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane liczony od daty odbioru całości zamówienia.

III. Zatrudniając ewentualnych podwykonawców muszą przedstawić podwykonawców oraz powierzony im zakres prac i ich wartość w treści oferty.

IV. Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia bezpłatnej obsługi serwisowej stacji uzdatniania wody przez okres co najmniej 12 miesięcy.

        Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie przedłożonych przez wykonawcę następujących dokumentów:

Ad. I pkt. 1)

a/ oświadczenia złożonego w trybie art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych,

b/ odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającego prowadzenie działalności odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia (wykonawstwo inwestycji)

Ad. I  pkt. 2)

a/ wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od terminu składania ofert robót budowlanych (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności ) jednak nie krótszy niż 3 lata, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,

b/ referencji potwierdzających, że roboty budowlane wykazane w wykazie zostały należycie wykonane.

Referencje mają potwierdzać należyte wykonanie:

      - co najmniej jednej roboty wykonanej na jednym obiekcie obejmującej modernizację basenu o powierzchni nie mniejszej niż 12x25 m, gdzie wykonano nieckę basenową wraz z wymianą instalacji wod-kan, modernizację stacji uzdatniania wody,

Ad. I pkt.3 )

a/ informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,

b/ polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności

Ad. I pkt.4 )

a/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4 – 8 ustawy,

b/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 9 (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych),

c/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Ad II. Oświadczenia o gwarancji złożonego w formularzu ofertowym.

Ad. III. Oświadczenia o gwarancji producenta na technologię basenową złożonego w formularzu ofertowym.

Ad. IV. Wykazu podwykonawców ( załącznik nr 6 )

Ad. V. Oświadczenia o bezpłatnej obsłudze serwisowej w okresie gwarancji złożonego w

formularzu ofertowym.

           Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Wykonawcy niespełniający powyższych warunków zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania lub ich oferty zostaną odrzucone.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków ustawy oraz warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien przedłożyć następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. Wycenione kosztorysy ofertowe wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, sporządzonych na podstawie przedmiarów robót - załącznik nr 3 i 4

3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. l pkt 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 9 (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

7. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, licząc wstecz od terminu składania ofert robót budowlanych (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to za okres obejmujący okres prowadzenia działalności ) jednak nie krótszy niż 3 lata, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 9. Referencje potwierdzające, że roboty budowlane określone  w pkt 8 zostały należycie wykonane. Referencje mają potwierdzać należyte wykonanie,  w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od terminu składania ofert,

co najmniej jednej roboty odpowiadającej przedmiotowi  niniejszego zamówienia

10. Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 11. Aktualną (tj. taką, której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień ważności oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich wraz z oświadczeniem, że w przypadku wyboru wykonawca zobowiązuje się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia przynajmniej na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

12. Dowód wpłaty/wniesienia wadium.

            13. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla spółki cywilnej lub uczestników konsorcjum - pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

14. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz i wykaz powierzonych im zadań wraz z wartościami.

       Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność

z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. waz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

       W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wykazaną w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Składanie ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( umocowanie musi wynikać z treści umowy konsorcjum załączonej do oferty lub z przedłożonego oryginału pełnomocnictwa). W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt l i 4 ustawy każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnianie ustawowych warunków.

W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wymagania muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców ( suma wymagań określonych przez zamawiającego w specyfikacji ).

Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołując się na wykonawcę w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum ( lidera oraz członków), a nie pełnomocnika konsorcjum.

Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

Składanie ofert przez wykonawców mających siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast;

1. Odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 (dotyczy

tylko podmiotów zbiorowych),

3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,

składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie zgłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo, że zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


8) Informacja na temat wadium:
Wadium – 70.000 zł.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90

Gwarancja

5

Referencje

510) miejsce i termin składania ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 8 - sekretariat
do dnia 12-09- 2008 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 10 I piętro
dnia 12-09-2008 r. o godz. 10:00.

12) termin związania ofertą okres 60 dni od dnia terminu składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2008 20:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3000
21 lipca 2008 22:58 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2008 22:37 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
21 lipca 2008 20:24 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::