Przetargi

Przetarg nieograniczony na „Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”

 DATA PUBLIKACJI:

 4 września 2008

 PRZEDMIOT:

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  „Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”

 

 

 RODZAJ PRZETARGU:

 nieograniczony pisemny

 OPIS:

ZP/PN/18/08                                                                        Herby, dnia 04.09.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUnazwa zamówienia:
„Kredyt na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach przy ul. Lublinieckiej”

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
 
http://bazagmin.pl/bip_herby/
E-mail:
gmina@herby.pl
Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bazagmin.pl/bip_herby/

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
zakres rzeczowy określono w SIWZ

Wspólny Słownik Zamówień:
66.13.00.00.0   Usługi udzielania kredytu  

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
wg warunków zawartych w SIWZ

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu określa SIWZ

 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
1. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2.  Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności.

3.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków we właściwym Urzędzie Skarbowym oraz o nie zaleganiu w opłacie składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne we właściwym Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku braku jakiegokolwiek z wymienionych dokumentów, wystawionych w terminach innych niż przewiduje specyfikacja, o treści nie uwzględniającej warunków zamawiającego oraz w przypadku braku podpisów na ww. dokumentach, oferta taka może zostać odrzucona na podstawie art. 89 ustawy p.z.p.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium – nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Najniższa cena

100


10) miejsce i termin składania ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 8 - sekretariat
do dnia 15.09.2008 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:
GMINA HERBY
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
Pokój nr 9 I piętro
dnia 15.09.2008 r. o godz. 09:00.

12) termin związania ofertą okres 30 dni od dnia terminu składania ofert

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

 

                                                                      Wójt Gminy Herby

                                                                mgr inż. Roman Banduch

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2008 08:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2909
04 września 2008 08:20 (Mariola Pyrkosz) - Dodanie załącznika.
04 września 2008 08:16 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::