Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Pustkowiu i Hadrze

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 z 2004r., poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) Wójt Gminy Herby ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości. 

 

l.p.

Nr nieruchomości

Nr

księgi wieczystej

Położenie

Karta mapy

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie terenu w planie

Cena zł

 

 

1.

 

560/19

 

 

CZ1L/00038284/0

 

 

Pustkowie

 

12-4 Kochanowice

 

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 1,8741 ha

 

 

Łąki - zieleń łęgowa

 

23.390,00

 

 

2.

117 

CZ1L/00002599/0

Hadra

1 Hadra

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,3340 ha

 

Łąki - zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami i rowami odwadniającymi

6.500,00

3.

530/115

CZ1L/00002599/0

Hadra

1 Hadra

Nieruchomość niezabudowana  o powierzchni 0,4413 ha

 

Łąki – zieleń łęgowa, pastwiska wraz z potokami i rowami odwadniającymi

17.600,00

 

Przetargi odbędą się dnia 16.10.2008r. w Urzędzie Gminy w Herbach, ul. Lubliniecka 33 (pokój nr 10) o godzinie:

-działka 560/19 – 1010

-działka 117   - 1020

-działka 530/115   - 1030

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu)  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

-działka 560/19 – 2.339,00zł

-działka 117 – 650,00zł

-działka 530/115 – 1.760,00zł

w kasie Urzędu Gminy lub na konto BS Koszęcin oddz. Herby, z siedzibą w Boronowie nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09.10.2008r. do godz. 1200 (w przypadku przelewu decyduje data i godz. wpływu środków na konto bankowe gminy)

 

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu, przed jego rozpoczęciem.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania bądź wycofania z przetargu nieruchomości z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

Nabywca ponosi koszty opłaty notarialnej

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Okazanie granic sprzedanej nieruchomości na koszt i wniosek nabywcy

 

Herby, dnia 10.09.2008r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2008 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 3092
11 września 2008 11:52 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informujemy, że zdniem 16 marca br. (poniedziałek) Urząd Gminy Herby zostaje zamknięty. Szczegółowe informacje w Aktualnościach BIP i na stronie: www.herby.pl ::