Przetargi

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Dostawy oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009”

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ

dot. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009

 

 

 

Nr ZP/PN/20/10/08                                             Herby, dnia 16.09.2008 r.                                

 

 

 

Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2008/2009,

 

 wniesiono zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 

  1. Na podstawie art. 180 ust. 3 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umożliwiającego ocenę ofert według ceny w określonym sztywno dniu, który nie jest jednak dniem składania ofert. Dla wykonawców wygodniej jest gdy zamawiający dla oceny ofert wymaga ceny z dnia wcześniejszego o 3-5 dni niż termin składania ofert, gdyż wtedy może zawczasu przygotować ofertę i przesłać ją pocztą, a nie sporządzać ją i doręczać w dniu składania ofert. Natomiast dla oceny ofert nie ma to znaczenia. Wymóg taki jest trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które aby sporządzić i dostarczyć ofertę na czas zmuszone są do osobistego dowiezienia dokumentów. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, gdyż faworyzuje firmy duże z dużą liczbą regionalnych przedstawicieli handlowych lub firmy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwem Zamawiającego, co jest sprzeczne z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, określonymi w art. 7.

 

Odp.: Nie wyraża się zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym zakresie. Nie narusza się tym samym art. 7 Pzp.

 

 

2. Na podstawie art. 180 ust. 3 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o zmianę zapisu w §5 ust. 3 projektu umowy z:

„Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego…”

Na:

 „Zapłata za każdorazową dostawę będzie następować przelewem w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto Sprzedającego…”

Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które aby „dostarczyć fakturę” zmuszone są do przesyłania faktur pocztą, co wiąże się z dodatkowym przedłużeniem czasu płatności faktury i utrudnia kontrolę terminów jej zapłaty. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, gdyż faworyzuje firmy duże z dużą liczbą regionalnych przedstawicieli handlowych lub firmy znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Zamawiającego, które mogą osobiście dostarczyć faktury, co jest sprzeczne z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, określonymi w art. 7.

 

Odp.: Nie wyraża się zgody na zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym zakresie. Nie narusza się tym samym art. 7 Pzp.

  

3. Na podstawie art. 180 ust. 3 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy, umożliwiającego tzw. Mierzenie ilości sprzedanego oleju opałowego w temperaturze 150C i na tej podstawie wystawianie faktury. Brak w/w zapisu rozumiemy (być może niesłusznie) jako oczekiwanie rozliczeń w temperaturze rzeczywistej. Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które dostarczając olej opałowy przy temperaturze poniżej 150C (ponieważ z reguły większe dostawy realizowane są w okresach obniżonej temperatury) ponosiły by stratę w wysokości 1,5% produktu na każdej dostawie. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, co jest sprzeczne z zasadami ustawy pzp, określonymi w art. 7.

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29 z 2004r. poz. 257) producenci paliw m.in. PKN ORLEN SA stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.

Dlatego wnosimy o dodanie zapisu że dostarczanie ilości oleju opałowego będą fakturowane w temperaturze referencyjnej 150C, zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym  Dz. U. nr 29 z 2004r. poz. 257.

 

Odp.: Fakturowanie następować będzie  za m3 w temperaturze referencyjnej 15 0C.

 

4. Na podstawie art. 180 ust 3 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy, umożliwiającego tzw. Indeksację cen produktu proporcjonalnie do jego ceny hurtowej ogłaszanej na stronie producenta. Brak w/w zapisu rozumiemy (być może niesłusznie) jako oczekiwanie ceny stałej w okresie obowiązywania umowy.

Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które są uzależnione od wahań ceny hurtowej narzucanych przez producenta. Specyfiką branży paliw jest iż cena narzucana przez 2 producentów i często (nawet codziennie się zmienia). Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, co jest sprzeczne z zasadami ustawy pzp, określonymi w art. 7.

Ponadto warunek taki najprawdopodobniej jest niekorzystny dla Zamawiającego, gdyż (wg. naszych informacji kilku tegorocznych przetargów zawierających ten wymóg) powoduje podniesienie ceny ofertowej o przeszło 0,2zł/litr, celem zrekompensowania przyszłych, przypuszczalnych wahań ceny hurtowej producenta. Natomiast minionym sezonie grzewczym faktycznie osiągane ceny oleju nie osiągały takich wielkości – Zamawiający przepłacał w porównaniu do ceny indeksowanej. W przypadku 1000m3 paliwa – może oznaczać stratę Zamawiającego kilka-kilkanaście tysięcy złotych.
Proponujemy zamieszczenie w SIWZ i w umowie żądania stałej marży (lub upustu) w stosunku do hurtowej ceny producenta, ogłaszanej na stronach internetowych. W ten sposób, w czasie realizacji umowy, cena faktury będzie się wahała (rosła lub obniżała) równolegle do wahań na rynku hurtowym paliw, a do faktury wykonawca ma załączać wydruk ze strony internetowej producenta aktualnej ceny hurtowej oleju, celem weryfikacji prawidłowości ceny na fakturze (ma ona być równa cenie hurtowej +/- stała marża). W ten sposób Zamawiający uzyskuje cenę najkorzystniejszą w każdym momencie realizacji umowy.

 

 

Odp.: Umowa jest krótkoterminowa, dlatego też nie przewiduje się indeksacji cen.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Roman Banduch

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2008 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Pyrkosz
Ilość wyświetleń: 2702
23 września 2008 09:52 (Mariola Pyrkosz) - Zmiana treści dokumnetu.
16 września 2008 08:33 (Mariola Pyrkosz) - Utworzenie dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany
Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::Informuje się, że z dniem 19.09.2019 roku został uruchomiony nowy numer rachunku bankowego , na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Nr konta: 93 8288 1014 2001 0100 0042 0209 ::